Godt å bo i distriktene i Østfold

Godt å bo i distriktene i Østfold

Stortingsrepresentant Ingjerd Schou.

Foto: CF-Wesenberg/kolonihaven.no

Vi er litt som myrsnipa; i Østfold er det godt å bo og også arbeide. Vi mennesker har ulike oppfatninger av hva som er et godt sted å bo. Likevel finnes noen fellestrekk.

Om vi bor tett eller spredt så ønsker vi som kan å ha en arbeidsplass å gå til. Den beste distriktspolitikken er derfor en god næringspolitikk som kan gi oss levende kommuner over hele landet. Grunnmuren i lokalsamfunnet enten det er stort eller lite, er at folk kommer seg trygt og raskt til og fra jobb, og at varer enkelt kan sendes ut i markedet. For å styrke lokalsamfunnene våre må vi derfor bygge bedre vei og bane for å gjøre landet mer tilgjengelig enn det er i dag. Et virkemiddel for og lykkes er å prioritere mer penger til samferdsel. Derfor gir Høyre/FrP-regjeringen i år nesten 1,5 milliard mer til vei og jernbane enn hva de rødgrønne la opp til. Det er bare starten.

Et annet viktig virkemiddel er å redusere planleggingstiden og bygge mer sammenhengende. Dette arbeidet for å ferdigstille vei og bane raskere er regjeringen godt i gang med. Dobbeltspor jernbane og satsing på vei.

Samtidig må det være godt med boliger i områder der folk ønsker å bo og jobbe. For å få bygget flere boliger må det handles på flere nivåer. På det statlige nivå må bruken av innsigelser koordineres og begrenses. Byråkratiet og kravene i planleggingsprosessen må forenkles. Lokale og regionale boligprosjekter må utløse statlige investeringer i infrastruktur, og vi må bygge enkel, rask og miljøvennlig transport til nye utbyggingsområder. Går tog og bane oftere og fortere, og blir veiene bedre, kan man bosette seg lenger unna jobb, boligmarkedet blir større, noe som vil virke avlastende og prisutjevnende på boligmarkedet.

Med armering blir grunnmuren sterkere. Grunnmuren for mange er de små og mellomstore bedriftene der folk jobber. Bedriftene som skaper arbeidsplasser trenger forutsigbare rammebetingelser. Derfor har regjeringen startet å redusere formuesskatten slik at eiere av lokale hjørnesteinsbedrifter kan beholde mer av pengene i selskapet, og skape enda sterkere ringvirkninger i lokalsamfunnet.

Økonomien vil alltid gå opp og ned, og folk utenfor de store byene kjenner verdien av at arbeidsplassen deres er eid av en i nabolaget fremfor av et investeringsselskap i utlandet. Like viktig som gode rammebetingelser er det å legge til rette for næringsutvikling over hele landet. Bærekraftig vekst innen fiskeri og havbruk vil skape trygge arbeidsplasser langs hele kysten.

Vi skal føre en fremtidsrettet landbrukspolitikk som belønner lønnsomhet og produksjon. Regjeringen skal forenkle lover, regler og støtteordninger, og vi skal legge til rette for at enkeltbruk og samdrifter kan produsere mer. Moderne næringsutvikling er en forutsetning for at vi kan ta i bruk hele vårt mangfold i Norge.

En annen fellesnevner for oss er ønsket om trygghet. Trygghet for barnas oppvekstsvilkår, for helsehjelp når vi trenger det, og for sikkerhet og beredskap. En kunnskapsskole som gir elevene like muligheter til å lykkes er det viktigste vi kan gi våre barn. Mer kunnskap i skolen starter med gode lærere. Høyre/FrP-regjeringens viktigste prioritering i skolepolitikken er derfor mer etter- og videreutdanning av lærere.

Vi husker alle favorittlærerne fra skolen. Høyre har en visjon om at læreryrket i 2030 skal være blant ungdommens drømmeyrker. Da vil vi få enda flere dyktige studenter.

Vi har satt av større ressurser til å få ned helsekøene. Og vi har startet moderniseringen av politiet hvor målet er å sikre et mer tilstedeværende og synlig nærpoliti. En trygg arbeidsplass og et trygt samfunn. Det er grunnmuren i levende distrikter, og det jobber regjeringen for å sikre. Østfold skal ha sin andel av dette.

I tillegg til dette ønsker Høyre at enkeltmennesker skal få større frihet til å bestemme mer over eget liv uten unødvendig innblanding fra myndighetene. Vi ønsker mindre byråkrati, regulering og beskatning. Forenkling innebærer også at velferdstjenestene blir bedre. Kort sagt vil vi gjøre hverdagen enklere for folk flest, uansett hvor du bor. Dette er et av de store satsingsområdene til den nye regjeringen.

Regjeringens forenklingsprosjekt vil gavne både bedrifter og folk flest. Mer praktiske løsninger vil først og fremst merkes i den enkeltes hverdag. Mindre byråkrati vil gi læreren mer tid til eleven, og sykepleieren vil få mer tid til pasienten. I tillegg kommer at forenkling vil gjøre enkeltmenneskets møte med det offentlige bedre og spare samfunnet for kostnader.

Ny regjering – enklere hverdag i hele landet!

Ingjerd Schou, stortingsrepresentant, Østfold Høyre.

Relaterte artikler