Høyres ideologi

Grunnleggende verdier og prinsipper. Fra Verdal Høyres program

Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Alle skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet. Valgfrihet er en naturlig del av å kunne bestemme over eget liv. Høyre vil ha et samfunn som gir muligheter for alle, og frihet til å velge. Den personlige friheten finner sin naturlige begrensning i møte med andre menneskers frihet.

Høyres slagord er ”Muligheter for alle”.

 

• ”Muligheter” signaliserer en vilje til å la folk forme og leve sine egne liv i størst mulig grad uten innblanding fra politikere og byråkrati. Politikken bør ikke forsøke å løse alle problemer. Politikerne skal konsentrere seg om de oppgaver som bør løses i fellesskap, ikke om detaljstyring.

 

• ”For alle” sier klart fra om at Høyres mulighetssamfunn ikke bare er for en liten privilegert elite. Offentlig sektor har en viktig rolle, men kan aldri alene skape et samfunn som er godt å leve i. Det er familien, nærmiljø, venner og frivillige organisasjoner som gir den enkelte trygghet og tilhørighet. Høyre tror rett og slett at samfunnet er mer enn offentlig sektor. Samtidig vil Høyre at en rekke tjenester skal være tilgjengelige for alle, uavhengig av inntekt og livsituasjon., og det er naturlig at disse er det offentliges ansvar.

 

Relaterte artikler