Det er fortsatt mange uløste oppgaver som Høyre i kommunestyrene ønsker å ta tak i i kommende 4-års periode. Dagens eldre har mye å glede seg over. De fleste har gleden av barn ogbarnebarn, vi bor i et godt og fritt land. Men alle har vi vel hatt tanker om at man en dag kanskje vilha behov for hjelp fra det offentlige helseapparatet. Det er ikke lenge siden media frembrakte en undersøkelse om at mange eldre fryktet å komme på sykehjem. Kanskje er det ikke akkurat sykehjemmet som skremmer, men tanken på at man på et vis nærmer seg livets slutt. Hva kan vi gjøre bedre slik at den siste fase av livet kan føles som en god tid? Jeg tror det aller viktigste er at vi fortsatt skal kunne ha innflytelse på vår egen situasjon. Kunne velge hvor lenge vi ønsker å delta i arbeidslivet, kunne velge mellom ulike boalternativ, vite at det finnes både hjemmehjelpstjenester, omsorgsboliger og sykehjem av god standard når det er påkrevet. Vi bor somnevnt i et godt land, vi har gode boforhold, god sysselsetting, barna våre har gode tilbud om både skolefritidsordning og barnehage ( i alle fall de fleste får tilbud om barnehage). Jeg tror de fleste ønsker at også innsatsen når det gjelder eldreomsorg skal økes. Kommunen er i hovedsakansvarlig for tilbudet til de eldre og pleietrengende, og slik bør det fortsatt være. Høyre tror at også de eldre og/eller deres pårørende ønsker valgfrihet når det gjelder gode pleietilbud. Det bør være mulig å velge mellom hvem som skal gi oss de pleietjenester som vi må ha, både når det gjelder hjemmehjelps-tjenester ogeldreboliger med ulike servicetilbud. Det må også være mulig å velge det sykehjemmet den enkelte føler kan gi akkurat den enkelte den beste omsorgen. Skal vi få til dette, bør det være både private og offentlige aktører på markedet.Det kommunale tilbudet skal ikkevære noe dårligere enn det private. Men, i mange av livets situasjoner, viser det seg at konkurranse virker kvalitetsfremmende, enten det gjelder matvarer, innen idrett, bankereller andre ulike tjenester på markedet. Konkurranse løser ikke alle problemer, men kan være kvalitetsdrivende. De som gjør en dårlig jobb, mister kunder, det er en god drivkraft i seg selv. Da anstrenger man seg bedre for å yte en så god service som mulig innenfor de gitte rammer. Høyre ønsker å ta de nye utfordringene som vi står ovenfor når den mye omtalte "eldrebølgen" kommer. Det bør settes opp en samlet plan for alle tilbudeneinnen alle pleie- omsorgstjenesterog slik sikre en større bredde i tilbudene. Også de eldre skal kunne behandles som "kunder" og ikke "klienter" i et fastsatt system. Høyres hovedsatsingsområde før høstens valg er "kvalitet i omsorgen". Lørdag 9. juni kunne vi lese i Varden om det planlagte "Solhøyden" bosenter, der de eldre ville få egen lege, fysioterapeut og tannlege i umiddelbar nærhet. Kanskje et basseng også, og servering av en øl til maten. Et sted tilpasset dagens eldre som ikke er en enhetlig, men mangedelt gruppe med forskjellige behov og ønsker.Skien Høyreønsker et slikt alternativ velkommen. Det kreves en aktiv innsats for å rekruttere de "varme" og brukerfokuserte hendene innen eldreomsorgen. Kanskje bør avlønningen til disse yrkene gjennomgåes på nytt. Det fortjener den generasjonen som sikret oss alleet fritt land å bo i, god økonomi og velstand. Mvh Emilie C. Schäffer, Skien Høyre