Buskerud Høyre vil ha en ny og offensiv samferdselspolitikk

Buskerud Høyre vil ha en ny og offensiv samferdselspolitikk

Samferdsel er nøkkelen til næringsutvikling, og investeringer i infrastruktur må prioriteres. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no

Buskerud Høyre uttrykker stor misnøye med regjeringens prioriteringer og detaljstyringen. Fine, store ord følges ikke opp i gjennomføringsevne og -vilje. Buskerud Høyre konstaterer at dagens regjering svikter grovt i forhold til å gjennomføre intensjonen i handlingsregelen om å prioritere infrastrukturtiltak .

I sentrale bystrøk kveles næringslivet av mangel på effektive veiløsninger.  

Gode samferdselsløsninger er nødvendig for å avlaste befolkningsveksten i Oslo-regionen. Manglende kollektivtilbud sinker boligetableringer utenfor de store sentraene.

Tiden er inne for å ta i bruk nye løsninger for vei og jernbane. Høyre har vilje til å bruke de verktøyene som skal til!

Veikvaliteten må prioriteres og heves til et nivå som gjør at tragiske ulykker unngås og at næringslivets transportbehov ivaretas.Pendlere må få et buss-, tog- og båttilbud som er til å stole på og som gir grunnlag for vekst og utvikling i Buskerud. Å løse utfordringene med kollektivtilbudet er avgjørende for å sikre tilstrekkelig kapasitet på veinettet, spesielt i sentrale strøk.

“Klattfinansiering" av prosjektene gir dyre løsninger. Tilstrekkelig finansiering må ligge på bordet ved igangsettelse av ethvert prosjekt. Finansiering kan sikres gjennom offentlige eller private midler – hver for seg eller sammen.

Det bevilges ikke midler i henhold til intensjonene i handlingsreglen. Buskerud Høyre ønsker å bruke de verktøyene som er tilgjengelig for å finansiere investeringene, slik som OPS (Offentlig Privat Samarbeid). Det er flere aktuelle prosjekter i regionen som er egnet til slik finansiering, f.eks. Ringeriksbanen. Da frigjøres også midler til andre viktige prosjekter i fylket.

Buskerud Høyre understreker at endring i politikk er helt avgjørende for både å hente inn vedlikeholdsetterslepet på dagens veinett i fylket OG for å bygge nye, sikre veier. Nybygging og kvalitetsheving på kollektivtransporten må til for å gjøre dette til et reelt alternativ til privatbilisme.

Gode samferdselsløsninger er ikke forbruk, men en god investering for å ivareta samfunnets behov.

Buskerud Høyre vil derfor:

ü  Doble samferdselsinvesteringene i forhold til dagens nivå

ü  Fullfinansiere alle prosjekter som igangsettes

ü  Aktivt bruke alternative finansieringsformer

ü  Beslutte vedlikeholdsfond på kr 50 mrd

ü  Sikre at samferdselsprosjekter som er inne i NTP 2010-19 kommer inn i første periode i NTP 2014-23.

Relaterte artikler