Alta Høyres Valgprogram 2011-2015

Alta Høyres Valgprogram 2011-2015

Alta Høyres politikk vil være helhetlig, ansvarlig og langsiktig. Alta Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Alle skal ha størst mulig frihet til, og ansvar for, å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet. Valgfrihet er en naturlig del av å kunne bestemme over eget liv. Alta Høyre vil ha et samfunn som gir muligheter for alle, og frihet til å velge.

Kunnskap i skolen

En god skole skaper muligheter for alle. Skolen må ha høye ambisjoner om både å gi hver eneste elev noe å strekke seg etter, og å forebygge sosiale forskjeller. Kunnskap gir grunnlag for mer verdiskapning, og et høyere velferdsnivå. Alta Høyres mål er at alle elever skal gå på en god skole som gir et best mulig utgangspunkt i livet.

 

Alta Høyre ønsker å prioritere kunnskap i skolen gjennom å:

• Jobbe for en kommunal overtakelse av Alta videregående skole.

• Jobbe for at alle elever fra Alta skal få mulighet til å ta videregående skole i Alta.

• Legge til rette for å styrke og videreutvikle skoletilbudet ved Alta Videregående skole, med kommunen som initiativtaker.

• Skape et trygt og godt botilbud for borteboende elever i vår kommune.

• Jobbe for å styrke og utvide tilbudet ved Høgskolen i Finnmark, blant annet innenfor ingeniøryrkene.

• Etablere en kommunal skolestruktur som sikrer gode rammebetingelser for læring.

• Løfte resultatene i grunnskolen høyere enn landsgjennomsnittet.

• Prioritere kjøp av utstyr og læringsmateriell.

• Fjerne unødvendig byråkrati for lærerne.

• Gi elevene et positivt og godt læringsmiljø, med en god sosial ramme.

• Bekjempe mobbing og uro i undervisningstiden ved å etablere et team som hjelper lærerne med klassemiljøet.

• Løfte lærernes kompetanse gjennom styrket etter- og videreutdanning.

• Ha full åpenhet om resultatene av nasjonale prøver, og andre brukerundersøkelser, slik at skoleledelse, foresatte og politikere har et felles grunnlag i arbeidet med å forbedre og videreutvikle en god kunnskapsformidling i skolen.

• Prioritere entreprenørskap/grunderopplæring som eget valgfag.

• Åpne for fritt skolevalg i grunnskolen ved spesielle tilfeller.

• Prioritere tidlig hjelp i skolen ved å bruke mer av spesialressursene i barneskolen.

• Sikre tilstrekkelig lærerressurs i alle situasjoner (ved sykdom, videreutdanning etc).

• Bruke de beste læremetodene og ha nytenkning rundt fag (media, teknologi etc).

 

 

Kvalitet i omsorgen

Eldre og pleietrengende skal behandles med omsorg, respekt og verdighet. Omsorg er ikke bare et spørsmål om ”oppbevaring” og antall hender, men også om hvilken kvalitet det skal være på omsorgen som ytes. Valgfrihet er særlig viktig for eldre og pleietrengende som er avhengige av kommunens tjenester i sin hverdag. Alta Høyres mål er at alle skal få gode omsorgstjenester når de trenger det, uansett alder og livssituasjon.

 

Alta Høyre ønsker å sikre kvalitet i omsorgen ved å:

• Bygge en eldreomsorg som er tilpasset den enkeltes behov.

• Bygge opp en struktur på sykehjemsplasser, omsorgsboliger og hjemmebaserte tjenester som sikrer riktig kvalitet til riktig tid.

• Styrke legeressursen i sykehjemmene.

• Utvikle et mer differensiert tilbud innen hjemmebasert omsorg.

• Jobbe for å etablere et geriatrisk kompetansesenter som en del av samhandlingsreformen.

• Jobbe for å få flere, og bedre, spesialisthelsetjenester lokalisert i Alta (føde, akutt, MR, CT etc).

• Jobbe for at fremtidens lokalsykehus i Vest-Finnmark lokaliseres til Alta.

• Gjennomføre et kompetanseløft for ansatte i omsorgssektoren.

• Tilpasse turnuser etter brukernes behov, og de ansattes ønsker.

• Arbeide for å gi pårørende til rusavhengige og psykisk syke et godt tilbud.

• Gi avlastning til pårørende slik at de kan ta vare på egen helse.

• Øke godtgjørelsen til støttekontakter.

• Sikre et godt etterverntilbud innen rus og psykiatri.

• Legge til rette for 100 % stillinger for fagutdannede som ønsker det innen helse- og omsorgssektoren.

• Jobbe for å få på plass fungerende ordninger med brukerstyrt personlig assistent (BPA)

• Styrke det kommunale tilbudet innen forebyggende psykisk helsevern.

• Prioritere forebyggende tiltak som bidrar til at eldre holder seg friske og motvirker ensomhet og mangel på sosialt nettverk.

• Legge vekt på aktivitetssenter for eldre som et viktig sosialt og aktiviserende tilbud i det forebyggende helsearbeidet, og utvide dette tilbudet gjennom samarbeid med frivillighetssentraler og frivillige organisasjoner.

 

 

Trygge lokalsamfunn

Trygghet er en viktig del av velferdssamfunnet, og alle skal kunne ferdes trygt overalt. Det er derfor viktig at statlige myndigheter styrker både kriminalitetsbekjempelsen, og det forebyggende arbeidet, gjennom å sikre flere politifolk og et politi som er mer synlig i lokalsamfunnet. Alta Høyres mål er at alle i Alta skal bo i trygt lokalsamfunn, der lokale lag og foreninger bidrar til varierte aktivitetstilbud og gode felleskap.

 

Alta Høyre vil sikre trygge lokalsamfunn ved å:

• Samarbeide med og støtte frivillige organisasjoner som gir barn og unge et positivt fritidstilbud.

• Styrke det kriminalitetsforebyggende samarbeidet lokalt, blant annet gjennom utstrakt bruk av politiråd og samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT).

• Bekjempe utbredelse og misbruk av narkotika.

• Jobbe for å få et fengsel lokalisert til Alta (inklusiv varetektsplasser).

• Jobbe for å få doblet politiressursene i Alta slik at de nasjonale målsetningene for polititetthet oppnås.

• Oppmuntre frivillige organisasjoner til å skape arenaer (lavterskeltilbud) hvor folk kan møtes og hjelpe og støtte hverandre, samt skape nye tilbud til barn, unge og voksne med særskilte behov.

• Mobilisere samfunnet mot organisert kriminalitet.

• Etablere et “bry seg” prosjekt for å skape økt sosial trygghet og legge til rette for et åpnere samfunn.

 

 

Flere, bedre og tryggere veier

Gode transportmuligheter bidrar til økt verdiskapning, livskraftige lokalsamfunn og frihet for den enkelte. Det norske veinettet er nedslitt og det er for mange ulykker som skyldes for dårlig veistandard. Det er behov for en sterkere satsing på kollektivløsninger som gir gode, miljøvennlige og effektive transportløsninger. Alta Høyres mål er at du skal komme deg trygt hjem.

 

Alta Høyre vil jobbe for flere, bedre og tryggere veier ved å:

• Bygge ut og forbedre veinettet i Alta slik at persontrafikken og varetransporten kommer trygt og effektivt frem.

• Si nei til bompengefinansiering av veier i Alta kommune.

• Jobbe for å utrede oppgradering og utvidelse av dagens E6 fremfor ny avlastningsvei/omkjøringsvei.

• Bygge ut gang- og sykkelveier, og bedre trafikksikkerheten langs skoleveiene.

• Iverksette målrettede tiltak for å gjøre det attraktivt for innbyggerne å bruke kollektivtransport.

• Jobbe for at RV93 bygges ut raskest mulig (Øvre Alta-Kløfta).

• Jobbe for å få gjeninnført hurtigbåtrute mellom Alta og Hammerfest (inkludert østre Altafjord).

• Jobbe for å få fergefri forbindelse mellom Nyvoll og Korsfjord.

• Jobbe for å få bygd tunell mellom Skillefjord og Nyvoll for å få rassikker vei.

• Jobbe for å få bygd kystriksveien mellom Alta og Hammerfest.

• Jobbe for å få faste hurtigruteanløp til Alta.

• Bedre tilrettelegging for snøscooterkjøring (både reiseliv og privat)

 

Andre politikkområder

 

Barnehage og helsestasjon

Et godt og variert barnehagetilbud gir foreldrene mulighet til å ta de beste valgene for sin familie. Barnehagetilbudet er også viktig for å forberede barna til skolestart, og motvirke sosiale forskjeller. Flere aktører med ulike pedagogiske tilbud er en forutsetning for å sikre et godt og variert barnehagetilbud.

 

Alta Høyre vil:

• Sikre reell likebehandling av de private og kommunale barnehagene.

• Styrke mulighetene for etter- og videreutdanning av ansatte i barnehagene.

• Innføre kartlegging av grunnleggende ferdigheter ved fireårskontrollen.

 

 

Barnevernet

De fleste barn i Norge har det materielt sett godt om vi sammenligner oss med andre land, men materiell standard sier ikke noe om barns opplevelse av lykke og psykisk velvære.

 

Alta Høyre vil:

• Sikre at utsatte barn og familier får hjelp og støtte fra barnevernet så tidlig som mulig. Alta Høyre vil etablere et barnevernsteam som skal jobbe med forebyggende barnevern, samt bidra til bedre samhandling og informasjonsflyt mellom ulike offentlige etater.

• Styrke kompetansemiljøet og sikre barna en likeverdig behandling.

 

 

Ansvar for klimaet

Vår generasjon forvalter miljøet og klimaet på vegne av kommende generasjoner. Klimautfordringen er global, men mange av tiltakene er lokale.

 

Alta Høyre vil:

• Spare energi i eksisterende bygg, og satse mer på energieffektive nybygg.

• Satse på energieffektive løsninger for gatelysene i Alta.

• Jobbe for klimavennlige løsninger innen vann og avløp, avfall og oppvarming.

• Satse på klimavennlige kjøretøy i offentlig virksomhet, og bedre legge til rette for privat bruk.

• Arbeide for at alle kommunale bygg og virksomheter blir miljøsertifisert.

 

 

Lokal verdiskapning

Et skapende næringsliv er en forutsetning for et livskraftig lokalsamfunn. Solide bedrifter skaper trygge arbeidsplasser, inntekter til det offentlige og støtter opp om aktiviteter og tilbud i nærområdet. For at bedrifter skal være lønnsomme må samfunnet legge til rette gode rammebetingelser for virksomheten.

 

Alta Høyre vil:

• Føre en næringsvennlig politikk som bidrar til større verdiskapning, trygge arbeidsplasser og økte inntekter til det offentlige.

• Ha enkle og forutsigbare rammebetingelser (avgifter, søknadsbehandling etc.)

• Vektlegge næringslivets behov i areal- og reguleringssaker.

• Sikre nødvendig infrastruktur for fiskeflåten, og tilrettelegge for mottaks- og produksjonsanlegg på land.

• Gi økte rammer til næringsutvikling.

• Legge til rette for at private i større grad kan bygge ut og utvikle industriområder og boligområder.

• Legge til rette for utleiebygg (næringshage) for nyetablerte bedrifter med behov for mindre industrilokaler.

• Avsette et tilstrekkelig område, til sjørettet næring og industri, for potensielle investorer/ leverandørbedrifter.

 

 

Frivillighet, kultur og idrett

Frivillig innsats har en egenverdi i seg selv, og bidrar til et rikere lokalsamfunn. Frivillig innsats som gjøres innen kultur, idrett og friluftsliv skaper et viktig og nødvendig fritidstilbud til barn, unge og eldre.

 

Alta Høyre ønsker å prioritere frivillighet, kultur og idrett gjennom å:

• Samarbeide med og støtte frivillige organisasjoner som gir barn, unge og eldre et positivt fritidstilbud.

• Bygge opp under frivilligheten innen idrett og kultur. Dette er et svært viktig virkemiddel for å sikre fortsatt vekst i kommunen.

• Bidra til å utvikle et mangfoldig lokalt kulturtilbud.

• Sikre et kulturskoletilbud til alle.

• Åpne opp for bruk av private musikk- og kulturskoler.

• Sørge for å møte etterspørselen om flere halltimer ved å bygge flere spilleflater (flerbrukshall).

• Bidra til en sterk topp- og breddeidrett i Alta Kommune.

• Sikre gode rammevilkår for å styrke frivilligheten og idrettsmiljøet

 

 

Ja-kommune

En god kommune er en kommune som raskt og effektivt behandler innbyggernes henvendelser, og som imøtekommer innbyggernes behov så langt det er mulig. Kommunen skal være en medspiller, ikke en motspiller. Alta kommune skal være åpen og sikre innbyggerne innsyn i demokratiske prosesser.

 

Alta Høyre vil:

• Redusere byråkrati og sløsing med skattebetalernes penger.

• Sikre at Alta kommune har en sunn kommuneøkonomi (årlig driftsresultat på 3%).

• Innføre en klar organisasjonsstruktur i Alta kommune (tonivå organisasjon).

• Samarbeide med private når det gir innbyggerne et bedre tilbud.

• Være imøtekommende overfor innbyggernes ønsker, og verdsette initiativ og nyskapning.

• Arbeide for at kommunen skal være mest mulig tilgjengelig for innbyggerne. Det stiller krav til god service, klare ansvarsforhold i kommunen og gode tjenester og tilgjengelighet på internett.

 

 

Skatter og avgifter

Rundt halvparten av landets kommuner krever inn eiendomsskatt. Kommuner som skriver ut økte skatter og avgifter til innbyggerne, bør være helt sikre på at dette er siste utvei. Økte skatter og avgifter reduserer velferden i familiene, handlingsrommet til den enkelte og svekker det lokale næringslivet.

 

Alta Høyre vil:

• Holde kommunale avgifter nede.

• Redusere eiendomsskatten, og avvikle den så snart som mulig.

• Drive renovasjons-, vann- og avløpstjenester slik at det ikke påfører innbyggerne unødvendig høye avgifter.

 

 

Åpenhet og mangfold

I et godt lokalsamfunn er det rom for alle. Det krever respekt for individet, toleranse for ulikheter og sosialt medansvar. En god kommune måles også på hvordan man behandler dem som trenger samfunnets hjelp. Deltakelse i arbeidslivet er den beste måten å inkludere folk i lokalsamfunnet på. Arbeid er det viktigste vernet mot fattigdom og sosiale problemer. Det er en stor utfordring at stadig flere faller utenfor arbeidslivet, og særlig at stadig flere unge blir varige mottagere av sosialhjelp. Alta Høyre vil føre en politikk som gir muligheter, trygghet og verdighet for den enkelte og som motiverer til aktivitet, ikke passivitet. Alle som faller utenfor arbeidslivet skal få en ny sjanse til å komme tilbake i jobb

 

 

Alta Høyre vil:

• Forsvare retten til å være annerledes og bekjempe mobbing.

• Bekjempe fremmedfrykt og arbeide for økt toleranse og forståelse mellom mennesker.

• Arbeide for god integrering av nye borgere ved å stille krav og å ta utgangspunkt i det enkelte menneske.

• Jobbe for å få flere lokale virkemidler til å gi folk en ny sjanse til å komme tilbake i jobb, og til å redusere sykefraværet.

• Sette enkeltmennesket i sentrum, ikke systemene.

• Gi mottagere av sosialhjelp rett og plikt til aktivitet.

• Føre en målrettet politikk for å bekjempe fattigdom.

• At det skal lønne seg å jobbe.

• Ta et krafttak for å redusere sykefraværet og tilrettelegge for at de som ønsker det kan stå lenger i arbeid.

• Sikre folk med tilretteleggingsbehov mulighet til å delta i arbeidslivet.

• Ta initiativ til ”snu i døra”-prosjekter hvor ungdom umiddelbart møtes med et jobbtilbud fremfor passiv sosialhjelp.

• Jobbe for å få på plass ordninger med funksjonsassistent, slik at mennesker med funksjonshemninger kan komme seg ut i arbeidslivet.

 

Relaterte artikler