Rapport fra periodens siste Fylkesting.

Rapport fra periodens siste Fylkesting.

Frode Knutzen Midtlund er Høyres gruppeleder i Fylekstinget.

Foto: Odd Due, Kongsvinger

Fylkestingsgruppen takker for seg med rapport fra periodens siste Fylkesting.

Kort fortalt

  • Fylkestingets møte 24. og 25. oktober 2011 var det siste i valgperioden 2007 - 2011.

Samarbeidsprogram for Hedmark 2012
Dette er et program som det er svært viktig at alle lokalpolitikere kjenner til, da det ligger mange muligheter for aktive kommuner her. Programmet rulleres hvert år.

 Samarbeidsprogrammet er utviklet av Regionalt partnerskap som er sammensatt slik:

- Fylkesmannen i Hedmark

- Høgskolen i Hedmark

- LO Hedmark

- NHO Innlandet

- Innovasjon Norge

- Statens vegvesen – region øst

- NAV Hedmark

- Norges forskningsråd

- Kommunenes sentralforbund Hedmark og Oppland

- Regionrådet for Fjellregionen v/ regionrådsleder

- Regionrådet for Sør-Østerdal v/ regionrådsleder

- Regionrådet for Hamarregionen v/ regionrådsleder

- Glåmdal regionråd v/ regionrådsleder

 

Et av de viktigste målene med samarbeidsprogrammet er å mobilisere til felles innsats på de områdene som man mener er strategisk viktig for å få til en god utvikling i Hedmark.

 

Regionalt partnerskap har fokus på de store og viktige utviklingsprosjektene som søker å løse hovedutfordringene i fylket. Programmet skisserer opp hvordan Regionalt partnerskap ser for seg å løse disse utfordringene.

 

Samarbeidsprogrammet omtaler konkrete prosjekter som partnerne ønsker å forplikte seg til i fellesskap.

 

For å komme med i programmet må prosjektene falle inn under ett av disse fem fokusområdene; Kompetanse, infrastruktur, verdiskaping, Konkurransedyktige byer og tettsteder, energi og klima.

Jeg anbefaler alle våre kommunepolitikere og andre interesserte å sette seg inn i programmet:
https://politiskesaker.hedmark.org/?utv=FT&mote=17450

Takk for oss!

Dette var det siste Fylkestinget i denne perioden. På vegne av Wenche, Solveig, Gunvor og meg selv vil jeg få takke alle for et godt samarbeid, og så håper og tror jeg vi vil komme enda sterkere tilbake med den nye fylkestingsgruppen.

 

Frode Knutzen Midtlund
Gruppeleder