Skole og utdanning

Skole og utdanning

Utdanning er viktig for å utjevne forskjeller og er den beste garanti for høy velferd, omstillingsevne og jobbskaping. Utdanning er helt sentralt når det gjelder å sikre yrkesdeltagelse og at hver enkelt hedmarking skal kunne realisere sine mål og visjoner med utgangspunkt i egne ønsker.

Høyre tror på en skole som stiller krav til både elever og lærere. Å stille krav er å bry seg og ta folk på alvor.

Videregående utdanning

Videregående utdanning er fylkeskommunens viktigste oppgave. I 2009 var det i Hedmark om lag 7 500 elever ved de videregående skolene. Til sammen sysselsatte de videregående skolene nesten 1 300 årsverk.

I forhold til landet for øvrig har Hedmark svært mange lærerårsverk per elev. Allikevel er Hedmark det fylket hvor færrest gjennomfører utdanningsløpet på normert tid. Dette er en situasjon som stiller ekstra krav til fylkeskommunen. Som første målsetning vil Høyre at unge hedmarkinger skal få en utdanning som er like god som i resten av landet.

Skal vi gjøre noe med skolen, må vi også vite noe om skolen. Uten kunnskap om skolen famler vi i blinde når vi som skoleeier skal komme med tiltak. Samtidig er det også en viktig trygghet for foreldre å vite mer om skolen, som er så avgjørende for barnas videre muligheter i livet.

Høyre vil legge til rette for at elever kan forbedre sine karakterer slik at de kan komme videre på universitet og høyskole. En mulighet kan være å åpne for at ledige plasser i videregående skoler (ved ”drop out”), fylles opp også midt i skoleåret.

Distriktets narkomane kjøper stoff i Oslo og fungerer som langere i distriktet for å finansiere eget forbruk. På den måten blir ungdom altfor lett eksponert for narkotika på hjemstedet. Dette er et betydelig problem mange steder i fylket.

Høyre støtter satsingen på den nye videregående skolen på Tynset.

 Høyre vil:

 • Utvide tilbudet om sommerskole og leksehjelp.
 • Samarbeide tett med kommunene for å sikre en lettere overgang og godt samspill mellom ungdomsskolen og den videregående skolen.
 • Kartlegge lese- og matematikk kunnskapene i videregående skoler i Hedmark, etter modell fra Oslo-prøvene, og offentliggjøre resultatene.
 • Offentliggjøre de nasjonale prøvene, og analysere og bruke resultatene aktivt i skolen
 • Utvikle en kompetanseplan som møter skolens krav til fag for alle skoler.
 • La de kommunene som selv ønsker det gjennomføre forsøk med å ha ansvar for de videregående skolene innenfor kommunegrensen.
 • Ta et initiativ til en bred gjennomgang og undersøkelse av vår videregående opplæring i samarbeid med Høgskolen i Hedmark eller andre forskningsmiljøer.
 • Styrke det målrettede, forebyggende arbeidet mot narkotika overfor elever i den videregående skolen.

 
Helse og ernæring i videregående skole

Psykiske lidelser øker blant ungdom. Det kan for mange unge være vanskelig å oppsøke hjelp. Hedmark Høyre mener det bør gis et lavterskeltilbud om psykologisk assistanse til skoleelever. Videre er ernæring et viktig element i elevenes skolehverdag. Hedmark Høyre ønsker å legge til rette for godt kosthold blant elevene, uten å gå for langt inn på deres eget ansvar på dette området.

Høyre vil:

 • Forbedre arbeidet med å forebygge og lindre psykiske lidelser blant unge i den videregående skolen.
 • Sette skolene bedre i stand til å forebygge psykiske lidelser, blant annet gjennom bedre rutiner for varsling og bedre utbygget helsetjeneste.
 • Å se nærmere på muligheten for en ”Olapakkeordning” der hver enkelt elev kan bestille en sunn matpakke og betale for den (jf. skolemelkordningen).
 • Å knytte elevkantiner og skolemat opp mot ungt entreprenørskap ved å sette av midler til forsøk med elevkantiner.

Lærer og skoleledelse

Det viktigste for en god skole er gode lærere. Det må skapes trygge rammer rundt lærerne gjennom kompetent lederskap og målbevisst eierskap til skolen. I stedet for å fokusere på lærertetthet, vil Høyre satse på lærerkvalitet. Kompetansekrav til læreren vil heve lærerens status.

En god lærer er avgjørende for elevenes læring. Høyre vil derfor gi elever en mulighet til å vurdere sin egen lærer anonymt, både som et verktøy for læreren, men også for at elevene skal få lov til å si ifra om ting som ikke fungerer som det skal i skolen.

Hedmark fylke besitter svært mange dyktige og kompetente lærere. Hedmark Høyre mener det er viktig at læreryrket får økt status, og at mulighetene bedres for lønnsforhøyelse til de dyktigste lærerne. Byråkratisering av læreryrket må stoppe. Det er først og fremst i klasserommet læreren skal gjøre jobben sin.

 Høyre vil:

 • Satse mer på forpliktende og målrettet etter- og videreutdanning i tråd med skolenes kompetanseplan for alle lærere.
 • Kartlegge lærer- og ledelseskompetansen ved alle skoler.
 • Gjennomføre obligatorisk skolelederutdanning for alle ledere ved alle skoler.
 • Kreve at alle lærere har pedagogisk kompetanse. Alle uten faglig kompetanse må inn på en forpliktende plan for å tilegne seg nødvendig fagkompetanse.
 • Innføre lærerevaluering ved alle videregående skoler.
 • Gi rektor mulighet til å premiere gode lærere med bedre lønn.

 Tilpasset opplæring

Høyre vil ha en skole som ser enkelteleven. Skolens viktigste oppgave er å gi alle elever tilpassede utfordringer og en følelse av mestring. Høyre vil bruke alle de muligheter fylkeskommunen har for å gjøre den videregående skolen i fylket mest mulig tilpasset hver enkelt elev. Både de elevene som sliter og de med spesielle talenter trenger tilpassede utfordringer å strekke seg etter.

Vi har mange yrkesfaglige linjer i Hedmark. På disse linjene er frafallet særlig stort, og veldig mange av de menneskene som faller ut av skolen er de samme som vi ser i uførestatistikken senere. Gode fagarbeidere er viktige for samfunnet. Høyre vil løfte statusen til yrkesfagene, gjøre den yrkesfaglige undervisningen mindre teoretisk og tilby egne programmer for yrkesfagelever som er mer tilpasset den utdanningen de tar.

Mange elever opplever det vanskelig å ha eksamen i begge målformer. Hedmark Høyre mener det vil styrke norskfaget dersom opplæring i skriftlig sidemål blir valgfritt. Mer tid til hovedmålet vil styrke norskfaget.

 

Høyre vil:

 • Innføre fritt skolevalg.
 • Innføre et system med anonym retting av prøver.
 • Søke om et forsøksprosjekt med valgfritt sidemål på alle videregående skoler.
 • Innføre anti-mobbeprogram i alle skoler.
 • Gjennomføre et yrkesfagløft hvor yrkesfagene i videregående skole får egne læreplaner, og mer yrkesrettet teori.
 • Gå i samarbeid med næringslivet i Hedmark, for å tilby utdanningsløp i bedrifter på yrkesfag
 • Se på muligheten til at flere, for eksempel innen helse og sosialfag, kan kombinere læretid og studier i et flerårig løp (TAF-modellen).
 • Åpne for at flere kan komme inn på høyere utdanning med fagbrev som erfaring slik at færre hopper av fagutdanningen underveis.
 • Legge til rette for private videregående skoler som et verdifullt supplement til den offentlige skolen.
 • Gjennomføre et forsøksprosjekt med egen forskerlinje ved enkelte videregående skoler.
 • Gjennomføre et forsøk sammen med forsvaret om en egen forsvarslinje på Elverum videregående, og Sentrum videregående i Kongsvinger.

Utdanning og forskning

Utdanning er viktig for å utjevne forskjeller. Utdanning er den beste garanti for høy velferd, omstillingsevne og jobbskaping. Utdanning er helt sentralt når det gjelder å sikre yrkesdeltagelse og at hver enkelt hedmarking skal kunne realisere sine mål og visjoner med utgangspunkt i egne ønsker.

Høyre vil:

 • Satse på høykompetanse og samspill mellom bedrifter og forskning fremfor et nytt innlandsuniversitet.
 • Samarbeide målrettet med næringslivet og ha et mål om å lage Norges beste høyskole representert i alle regioner. Videre å arbeide aktivt for å styrke et desentralisert høyskoletilbud i Fjellregionen.
 • Beholde Politihøgskolen, avdeling Kongsvinger som permanent tilbud.