Forsvaret

Forsvaret

Nordområdesatsingen har satt Nord-Norge med tilgrensende havområder i internasjonalt fokus. Kampen om retten til fornybare og ikke-fornybare ressurser vil i fremtiden skjerpes. Uavklarte grensesettinger i Barentshavet mellom Norge og Russland er i tillegg et mulig konfliktområde. Høyre mener derfor det er viktig med en synlig militær tilstedeværelse i Nordland som et tydelig signal på norsk vektlegging og suverenitetshevdelse av land- og sjøområdene i nord.

Forsvarets tilstedeværelse i Nordland har hatt en stor betydning i å bekrefte Norges suverenitet og råderett over ressursene i hav og på land. Risikoen for at Norge kan bli stående alene dersom andre land tar seg til rette i Barentshavet eller i området rundt Svaldbard der Norge har etablert jurisdiksjon, ansvar og råderett, er i dag større enn tidligere. Derfor er forsvarets tilstedeværelse nå viktigere enn noensinne. Tilstedeværelsen er nødvendig for å imøtekomme de nye utfordringer og økende aktivitet utenfor kysten vil skape på nasjonalt og regionalt plan. Forsvarets ressurser benyttes i stadig større grad også til å løse sivile oppdrag. Slepebåtberedskap, redningstjeneste, miljøovervåkning, internasjonale operasjoner er noen av oppgavene hvor Forsvarets ressurser spiller en viktig rolle. Spesielt gjelder dette Nordland p.g.a. svakt utbygd infrastruktur med hensyn til overnatting og bespisning. Forsvaret utgjør i tillegg en viktig del av den totale helseberedskapen i Nordland. Særlig gjelder det ressurser knyttet til omfattende ulykker som for eksempel evakuering av cruiseskip, naturkatastrofer, terroranslag m.m.

Forsvarets infrastruktur i Nordland er viktig både i beredskapssammenheng og i trenings- og utdannings øyemed av militært personell. Forsvarets skyte- og øvingsfelt er selve fundamentet for å kunne utdanne styrker for deltakelse i internasjonale operasjoner. Skyte- og øvingsfeltene er også en forutsetning for å kunne skape nasjonal sikkerhet og legge til rette for trening av utenlandske styrker i Norge. Nordlands barske natur og klima er den beste garanti for å få gode soldater.

Stabilitet i forsvarspolitikken og tilpasningsevne til endrede sikkerhetspolitiske rammer er nødvendig for et fleksibelt, tidsriktig og effektivt forsvar. Suverenitetshevdelse og overvåkning av egne områder, evne til forsvar av landet og bidrag til internasjonale operasjoner er viktige oppgaver for Forsvaret. Norges forsvar og sikkerhet må også i fremtiden være fast forankret i NATO.

Nordland Høyre vil derfor arbeide for et sterkt forsvar som mer effektivt også skal kunne bidra til å håndtere kriser, nasjonalt og internasjonalt. Samarbeid med våre allierte er avgjørende for å oppnå dette.

Nordland Høyre vil arbeide aktivt for at den pågående omleggingen og moderniseringen av Forsvaret blir gjennomført. Nordlands strategiske beliggenhet gjør at forsvaret har mange sentrale funksjoner i fylket. Nordland Høyre vil arbeide for å bevare og videreutvikle Nordlands posisjon innenfor det norske forsvar.

Høyre vil:

 • styrke den militære tilstedeværelsen i fylket

 • styrke utdanningen av militært personell i fylket

 • styrke Andøya Test Center (ATC)

 • forbedre Forsvarets eksisterende infrastruktur i Nordland for å sikre både norske og allierte soldater tilgang til de beste treningsforhold som kan tilbys i Europa.

 • sikre tilstrekkelig ressurser til å overvåke fiskeriene i Barentshavet.

 • benytte Forsvarets infrastruktur og kompetanse for å imøtekomme de nye beredskapsmessige krav i forhold til miljø og terror.

 • arbeide for å styrke Kystvaktens funksjon. Spesielt den havgående flåten bør prioriteres. Kystvaktens rolle med oppsynet i Barentshavet må derfor også styrkes.

 • arbeide for en sterk Landdelskommando Nord på Reitan, som skal være krisestyringskommando for nordområdene. Revurdere lokalisering av Hovedforsvarskommandoen til Jåtta.

 • arbeide for å opprettholde forsvarets engasjement i fylket.

 • arbeide for at forsvarets innkjøp og vedlikeholdsoppgaver i større grad gjennomføres lokalt etter anbud.

 • arbeide for en modernisering av Heimevernet slik at de blir bedre rustet til å utføre sine viktige oppgaver knyttet til territorialforsvaret.

 • Nordland Høyre vil kreve at LDKN blir opprettholdt

 • Nordland Høyre vil kreve opprettholdelse av Bodø hovedflystasjon.

Relaterte artikler