Grünerløkka Høyres program 2011-2015

Les Grünerløkka Høyres program for perioden 2011-2015 i denne artikkelen. Kommuneprogrammet for samme periode finner du her.

Bydel Grünerløkka strekker seg fra Grønland i sør til Sinsenkrysset i nord og Torshov vest mot Økern i øst og har over 45 000 innbyggere. Det er en spennende bydel å bo i og mangfoldet har gode livsvilkår. Dette mangfoldet ønsker Grünerløkka Høyre å ta vare på, enten det dreier seg om byutvikling med parker og nye bomiljøer, kulturtilbud, næringsutvikling eller gode tjenester til  unge og gamle.

Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket og mener at mangfold og forskjellighet er en kilde til utveksling av ideer, fornyelse og kreativitet. Valgfrihet er en naturlig del av å kunne bestemme over eget liv. Høyres politikk bygger på et konservativt samfunnssyn og liberale verdier, og Høyre legger derfor til grunn at samfunnet er til for å styrke enkeltmennesket.

Trivsel og trygghet

Høyre vil at Grünerløkka skal være en mangfoldig og inkluderende bydel, hvor folk trives og føler seg trygge. En trygg bydel starter med trygge nærmiljøer. All kriminalitet som krenker enkeltmennesket i deres hverdag må bekjempes. Dette gjelder alvorlige lovbrudd som fysisk og psykisk vold i familien, på gaten, i skolen og på arbeidsplassen, så vel som innbrudd i hjemmene og tagging på fast eiendom. Derfor ønsker Høyre at også mindre alvorlige lovbrudd skal etterforskes og påtales, slik at man ikke skaper lovløse rom i offentligheten.

En god skole, trygge familier og gode bomiljøer er viktig for å forebygge kriminalitet og at unge havner i en kriminell løpebane. Derfor må kriminalitetsbekjempelse og forebyggende arbeid sees i sammenheng med en skole som gir barn og unge muligheter gjennom kunnskap, en sosialpolitikk som behandler og hjelper mennesker tilbake i samfunnet og en arbeids- og næringspolitikk som gir muligheter for alle.

Grünerløkka Høyre vil:

• ha mer patruljerende politi i gatene

• kjøpe polititjenester av Oslo politidistrikt for konsentrert innsats i prioriterte områder, alternativt vektertjenester i perioder

• bedre belysning kveld og natt på gater, gangveier og i parker og grøntområder

• forsterke det forebyggende samarbeidet mellom politi, skole, myndigheter, frivillige organisasjoner og private virksomheter.

• fjerne den lovlige grafittiveggen, eller “taggeveggen”, i bydelen fordi denne fører til mer tagging.

 

Barn og unge

Høyre ønsker å skape gode oppvekstsvilkår gjennom barnehager og skoler av høy kvalitet, etmangfold av fritidsaktiviteter for barn og unge og et trygt og trivelig nærmiljø. Høyre vil sikre fortsatt full barnehagedekning og tilrettelegge for mer fleksible åpningstider i barnehager.

En god skole gir muligheter for alle uansett bakgrunn. En god utdannelse gjør det mulig å stå på egne ben, og legger grunnlaget for aktiv deltagelse i arbeids- og samfunnsliv. Høyre vil ha en kunnskapsskole der alle elever får utfordringer og muligheter til å strekke seg, og der læring starter fra første dag. Oslo har landets mest mangfoldige elevflokk, noe som også kommer til uttrykk i bydel Grünerløkka. Høyre tror på målrettet ressursinnsats i skolen og i klasserommet for å sikre hver enkelt elev de beste muligheter til å lykkes i livet.

 Høyre ønsker styrket satsning på barne- og ungdomsaktiviteter, idrettsmuligheter og tiltak, blant annet ved å videreutvikle tilbudene ved X-Ray, Slurpen og Sinsen kulturhus.

Grünerløkka Høyre vil:

• sikre fortsatt full barnehagedekning og tilrettelegge for mer fleksible åpningstider i barnehager

• opprettholde og videreutvikle barneparken som et alternativt tilbud til barnehage for de som ønsker det

• innføre tiltak som sikrer at språkopplæring for ikke-norsktalende barn starter så tidlig som mulig

• oppmuntre skolene i bydelen til å tilby byomfattende talenttilbud i kreative fag

• at barnevernet skal sørge for at utsatte barn og familier får bistand fra barnevernet i en tidlig fase

 

Arbeid og muligheter

Arbeidsledigheten i bydel Grünerløkka er blant landets høyeste. Å hjelpe folk til arbeid er den beste sosialpolitikken vi kan ha, og det skal alltid lønne seg å arbeide. Høyre ønsker å videreutvikle ordninger som Rusken, som gir arbeidstrening og bidrar til å løse oppgaver i bydelen. Høyre tror på menneskers iboende evner og mener at arbeid framfor stønad er en god resept for folk flest. Knappe midler i de sosiale tjenestene bør gå til de som trenger det mest.

Bydelen har mange brukere som har mottatt sosialstøtte over lang tid. De som er reelt arbeidsudyktige, må overføres til mer varige ordninger, som uføretrygd.

 

Grünerløkka Høyre vil:

• innføre obligatorisk aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere, samt kreve og følge opp at alle sosialhjelpsmottakere som er i stand til det er aktive arbeidssøkere.

• at alle sosialtilbud skal innrettes på å hjelpe brukeren til selvhjelp og bedre livskvalitet.

• opprette et lokalt jobbsenter som gir unge sosialhjelpsmottakere tilviste oppgaver helt til de kommer i ordinært arbeid.

 

Verdig eldreomsorg

Høyre vil ha et godt tilbud til eldre i bydelen, men aldring er ikke synonymt med å bli pleietrengende. Mange eldre ønsker å klare seg selv i sitt eget hjem så lenge som mulig og Høyre vil at alle som vil bo hjemme skal kunne gjøre det. Derfor vil Høyre videreutvikle omsorgstilbudet, hvor de eldre får tilbud om hjemmetjenester som mattilbud, pleie, omsorg, praktisk hjelp og trygghet. For Høyre er kvalitet, fleksibilitet og valgfrihet viktigere enn hvilke leverandører som tilbyr tjenestene.

Høyre vil sikre fritt brukervalg i alle omsorgstjenester. Innbyggerne skal få god og tilpasset informasjon om de tilbudene som finnes. Alle skal ha like gode forutsetninger og muligheter til å velge de løsningene som passer best for dem. Når de private og kommunale sykehjemmene og hjemmetjenestene får større frihet til å utvikle og spesialisere seg, styrkes valgmulighetene ytterligere. Mulighet til å velge faste hjelpere i hjemmetjenesten og hjemmesykepleien bidrar til trivsel og trygghet

Grünerløkka Høyre vil:

• videreutvikle tilbudet i hjemmetjenestene

• sikre fritt brukervalg i alle omsorgstjenester

• opprettholde Sinsen og Engelsborg eldresentra

 

Kultur og næringsliv

Grünerløkka huser kulturinstitusjoner som Schous kulturbryggeri, Blå, Dansens Hus, Kunsthøgskolen i Oslo, Parkteateret og Kanonhallen. Høyre var en aktiv pådriver for å omdanne Schous bryggeri til et levende kulturkvartal, og mener kultur er en viktig berikelse av folks liv.

Det er like verdifullt å gi kulturopplevelser til bydelens innbyggere om det skjer på idéell basis, eller om man prøver å leve av det. Bydelens kulturaktører må derfor sikres levedyktige vilkår av en bydel som støtter opp om kulturvirksomhet i bydelen, både når den drives idéelt og når den drives som næringsvirksomhet.

Et aktivt og blomstrende næringsliv i hele bydelen fremmer mangfoldige kulturuttrykk. Høyre ønsker å bidra til å sikre bydelens arbeidsplasser ved å være en aktiv medspiller til næringslivet. Høyre vil bidra til at den positive utviklingen for bydelens næringsliv sikres ved å bidra til forutsigbare rammer for de ulike aktørene.

Høyre mener at Grünerløkkas mangfoldige tilbud av serveringssteder har vært viktig for den positive utviklingen for bydelen. Vi vil beholde dagens tilbud, men samtidig sørge for nødvendig kvalitetssikring ved kontroll. Grünerløkka er kjent som en levende og vibrerende bydel. Urban kunst og kultur utøves ikke bare fra åtte til fire og skjenketidene bør derfor tilpasses brukernes ønsker der det ikke er til sjenanse for beboerne.

Grünerløkka Høyre vil:

• sikre bydelens kulturaktører levedyktige vilkår, både når den drives idéelt og når den drives som næringsvirksomhet

• jobbe for å etablere et toppkulturgymnas i bydelen

• bidra til forutsigbare rammer for bydelens næringsliv

• ha differensierte skjenketider som i dag, men styrke kontrollen ved utestedene

 

Byutvikling og miljø

Grünerløkka er en grønn bydel i sentrum, og bydelens festivaler, bruktmarkeder og kulturhendelser bidrar til å gi befolkningen et rikt og variert tilbud i hverdagen. Høyre ønsker å vedlikeholde og oppgradere parker og grøntområder slik at de er tilgjengelige og trivelige for alle. Høyre vil bruke inntektene fra utleie av offentlige parker og områder til å finansiere vedlikehold og opprustning av parker og fontener.

Høyre vil arbeide aktivt for en opprustning av Grünerløkkas fortau- og gatelegemer samt en praktisk og visuell forbedring av bydelens søppelkasser i tillegg til bedre og flere benker i bydelens parker. Høyre vil ha offentlig toaletter i bydelens øvrige parker etter de positive erfaringer fra Sofienbergparken.

Gateparkering er begrenset og det legger beslag på store områder. Det er allerede i dag store utfordringer for bydelens beboerer, og Høyre frykter at dette blir enda verre i årene som kommer. Høyre mener det er et behov for en skjerping av kravene til underjordiske garasjeanlegg i nye boligprosjekter. Høyre vil arbeide for etablering av et parkeringshus til glede for beboere og besøkende.

Stadig flere Oslo-innbyggere har gått over til å bruke kollektivtransport. Dette viser at Høyres satsing på kollektivtrafikk virker, men den kan fortsatt forsterkes. T-banen skal være ryggraden i Oslos kollektivtilbud og Høyre vil arbeide for utvidelse av T-banenettet med en ny T-banetunnel gjennom sentrumsbydelene og T-banestasjon på Olaf Ryes plass.

Grünerløkka Høyre vil:

• bruke inntektene fra utleie av offentlige parker og områder til å finansiere vedlikehold og opprustning av parker og fontener

• utvikle Markveien til en miljøprioritert gågate

• ha flere offentlige toaletter som i Sofienbergparken ved de øvrige parkene

• åpne for bygging av underjordisk parkeringsanlegg for eksempel under Sofienbergparken

• ikke innføre “beboerparkering” i bydelen siden dette medføre ytterligere “skattelegging” uten å løse parkeringsproblemene

• utvide T-banenettet og arbeide for å få en T-banestasjon på Olaf Ryes plass.

 

Bedre offentlig service og tilgjengelighet

Høyre mener bydelen skal være åpen og tilgjengelig for innbyggerne. Høyre går derfor inn for at det gjennomføres brukerundersøkelser innenfor flere av bydelens tjenester og servicetilbud. Høyre mener at alle brukerundersøkelser, tilsynsrapporter og andre dokumenter som sier noe om kvalitet på tilbudet skal være offentlig tilgjengelig, også på kommunens hjemmeside.

Høyre mener det er grunn til å se nærmere på den administrative og politiske organiseringen av bydelen. Målet er en mer strømlinjeformet og effektiv bydel, som prioriterer å bruke ressursene på tjenestetilbudet til innbyggerne.

Oslo Høyre vil redusere skjemaveldet, gjøre kommunen mer tilgjengelig for innbyggere og bedrifter, og ha en positiv holdning til utvikling og nye løsninger.

Grünerløkka Høyre vil:

• at kommunen og bydelen skal ha alle tjenester på nett

• at bydelen skal publisere oversikt over sitt tjenestetilbud og tilgjengelighet på disse

• evaluere den administrative og politiske organiseringen av bydelen

• redusere antall sakspapirer og gjøre bydelsforvaltningen enklere og mer tilgjengelig for folk

 

 

Relaterte artikler