Det viktigste først: Prioriter Inter City-triangelet

Det viktigste først: Prioriter Inter City-triangelet

Inter City-triangelet er en viktig del av hverdagstrafikken, og en utbygging vil bidra til en effektivisering av daglig pendling og transport. Her er den største passasjerandelen arbeidsreisende, hovedsakelig mot hovedstadsområdet.

Foto: colourbox.com

Oslo Høyres årsmøte vedtok resolusjonen om å prioritere Inter City-triangelet lørdag 28. januar.

Lyntog er fremmet som en mulighet for enkelte jernbanestrekninger i Norge. Oslo Høyre mener at det er viktigere å prioritere en skikkelig oppgradering av Inter City-triangelet: jernbanen mellom Oslo og henholdsvis Lillehammer, Halden og Skien. Oslo Høyre mener debatten om lyntog i Norge bidrar til å avspore debatten om en nødvendig utbygging av Inter City – triangelet. Det Norge trenger er en oppjustering av det nedslitte jernbanenettet og nye dobbeltspor hvor det bor flest folk.

Lyntog/ høyhastighetstog er fremstilt som et miljøvennlig og moderne transportalternativ for fremtiden. Imidlertid finnes det solide økonomiske, strukturelle og miljømessige årsaker til at høyhastighetstog, definert som tog med hastighet over 250 km/t, ikke er en god løsning for Norge. Norsk topografi og værforhold er svært variert. Vi må planlegge for fjorder, fjell, nedbør og rasfare. Lyntog fungerer ikke på dagens svingete jernbanespor. Det er i del-rapporter fra Høyhastighetsutredningen stilt spørsmål om miljøskadelige effekter ved lyntogutbygging. Deler av banen må gå gjennom vernede områder. Undersøkelser finner at en stor andel av banen må gå i tunnel, og vil bety store mengder CO2-utslipp fra produksjon av sement, stål og borttransportering av alt fjellet som må sprenges. Bygging av høyhastighetstog vil dermed gi en negativ klimaeffekt.

Intercity-triangelet er en viktig del av hverdagstrafikken, og en utbygging vil bidra til en effektivisering av daglig pendling og transport. Her er den største passasjerandelen arbeidsreisende, hovedsakelig mot hovedstadsområdet. Prognoser for Oslo og det sentrale Østlandsområdet viser sterk vekst i folketallene de kommende tiårene.

Jernbaneinfrastrukturen på Østlandet er navet i hele det norske jernbanesystemet. Forsinkelser og innstillinger i trafikken her påvirker igjen andre landsdeler og regioner gjennom vinteren. Uten tiltak i infrastrukturen er det ikke mulig å bedre togtilbudet på Inter City-strekningene, verken i form av kjøretider eller antall avganger. Setekapasiteten er allerede sprengt i rushtid, og gapet mellom etterspørsel og mulig tilbud uten tiltak vokser over tid.

Erfaringen er at planleggingen og gjennomføringen av store samferdselsutbygginger tar uforholdmessig lang tid og er lite kostnadseffektive. Når det gjelder finansiering av utbygningen av Inter City – triangelet, vil Oslo Høyre se på andre alternativer enn den tradisjonelle modellen med finansiering over statsbudsjettet. Prosjektfinansiering og Offentlig-Privat Samarbeid (OPS) er gode alternativer. OPS vil gi raskere utbygging, bedre prosjektering og mer langsiktig planlegging av vedlikehold. En slik modell har vært brukt noen få ganger tidligere i Norge, ved veiutbygging, og alle prosjekter ble levert til avtalt tid og kostnad. Svært positive erfaringer med OPS er også sett i andre land.

Tall fra NHOs konkurranseevnebarometer i 2011 viser at Norge skårer spesielt lavt på området transport. Vi skårer lavere enn Danmark og Finland på samtlige indikatorer for kvalitet i transportsystemet, og lavere en Sverige på fem av syv indikatorer. Vi har særlig svak utelling på områdene vedlikehold og utvikling av infrastrukturen, kvalitet på veier og kvalitet på jernbane. Dette er skadelig for norsk økonomi og vår fremtidige vekst. I stedet for å fokusere på et urealistisk alternativ som lyntog, bør Norge bygge ut Inter City-triangelet til et effektivt og kundevennlig transportsystem.

Oslo Høyre mener:

• Den største utfordringen for passasjertrafikken i Norge i dag er å få nærtrafikken på jernbanenettet rundt de store byene til å fungere optimalt. Den delen med aller største passasjergrunnlag er Inter City-triangelet mellom Lillehammer - Skien - Halden.

• Det vil være mye viktigere og mye mer lønnsomt å bygge ut dobbeltspor i dette triangelet rundt Oslo, enn å satse på lyntog som skal stoppe på stasjoner mellom de store byene, som ikke engang har passasjergrunnlag til dagens tog.

 

Relaterte artikler