Enighet om Oslopakke 3

Enighet om Oslopakke 3

Jeg er fornøyd med at forliket fremdeles har et bredt politisk flertall i Oslo og Akershus. Det er likevel ikke med lett hjerte vi aksepterer en økning av bompengeavgiften, men grepene som nå tas er helt nødvendige for å lette framkommeligheten og for å imøtekomme den fremtidige befolkningsveksten. Dette er dessverre en konsekvens av at Staten i for liten grad prioriterer samferdselsinvesteringer i Osloregionen, sier Eirik Lae Solberg

Det er oppnådd enighet om revideringen av Oslopakke 3 i Oslo og Akershus. Avtalen innebærer en betydelig satsning på kollektivtiltak og gir rom for viktige vei-investeringer i Osloregionen frem til 2032.

Det er oppnådd enighet om revideringen av Oslopakke 3 i Oslo og Akershus. Avtalen innebærer en betydelig satsning på kollektivtiltak og gir rom for viktige vei-investeringer i Osloregionen frem til 2032.

Avtalen vil sikre at Oslo når sine hovedmålsetninger innenfor miljø og samferdsel:

• Økt fremkommelighet for kollektivtransport, bilister og næringsliv

• Nye områder frigjøres til boligbygging

• Bedre tilrettelegging for syklende

Oslo Høyres representant i Oslopakke3-forhandlingene, Eirik Lae Solberg, er fornøyd med resultatet av avtalen:

- ”Med dette sikrer vi ressurser til å håndtere den betydelige befolkningsveksten i regionen. For at Oslo skal ha et velfungerende vei- og kollektivnett har det vært avgjørende å få en ny avtale på plass. Avtalen sikrer tilstrekkelige investeringer i vei og kollektivtransport slik at byens innbyggere lettere kan komme seg til jobb, skole og andre gjøremål. Tiltakene i Oslopakke3 er helt nødvendige for at Oslo skal fungere som storby i årene fremover.”

Kraftig satsning på kollektivtrafikk

Oslopakke3 avtalen innebærer et historisk løft for kollektivtrafikken i Osloregionen. Kollektivtrafikken vil styrkes vesentlig gjennom opprustning av eksisterende trikke- og T-banenett, samt etablering av nye linjer. Dette legger grunnlag for å kjøpe nye, moderne trikker og vil øke kapasiteten til T-banesystemet i Oslo opp mot 30 prosent.

Lørenbanen

Lørenbanen bygges allerede fra neste år. Utbyggingen styrker kapasiteten i T-banenettet betraktelig, og gjør det mulig å øke antall avganger.

Fornebubanen

Det gir et betydelig bidrag til realisering av Fornebubanen. Dette knytter storbyregionen bedre sammen ved at nærings- og boligområdene på Fornebu sikres full tilgang til Oslos T-banenett. Utbyggingen vil gi bedre trafikkavvikling i et av de raskest voksende næringsområdene i landet. Den nye t-banelinjen vil avlaste E18-vestkorridoren og sikre bedre trafikkflyt inn og ut av Oslo.

Røa-tunnel

Avtalen sikrer finansiering til ny Røa-tunnel fra 2016. Dette er et etterlengtet prosjekt i lokalmiljøet som vil bidra til å redusere trafikkbelastningen i området, samtidig som det vil gi bedre flyt i trafikken. Beboerne i området kan nå se frem til en forbedring av bokvaliteten og en tryggere skolevei for barn og unge.

Ny E18-vestkorridoren

Finansiering av ny E18 vestover er sikret. I Oslo innebærer avtalen at veien legges under bakken både på Filipstad og ved Bestumkilen. Da kan store nye områder frigjøres til omfattende boligbygging og stedsutvikling. Med dette tas neste skritt i realiseringen av Oslo som fjordby. Ny E18 vil også inneholde bussfelt i begge retninger. Dette et stort løft for kollektivtrafikken på en av landets mest trafikkerte strekninger.

Manglerudtunnel

Ny Manglerudtunnel fra Abildsø til Teisen blir bygget i siste del av avtaleperioden. Tunnelen frigjør nye arealer til boligbygging samtidig som trafikkbelastningen for beboerne i området reduseres betraktelig. Dette vil også redusere trafikken langs E18 Mosseveien og gjøre det mulig å nedgradere denne til lokalvei.

Mer til syklistene

Betydelige midler er satt av til utvikling av et sammenhengende sykkelveinett i Oslo-regionen. Det er blant annet avsatt midler til sykkelvei på E18 Fiskevollbukta-Ulvøybrua, Vinderen-Gaustad og på E6 Furuset mot bygrensen.

Finansiering

For å kunne realisere de viktige prosjektene i Oslopakke3 har Oslo Høyre akseptert at satsene i bompengeringen økes med 20 prosent fra 2013. Samtidig forlenges bompengeperioden med fem år til 2032. Det legges også opp til at deler av ny E18 i Asker og Bærum, samt Manglerudtunnelen, delvis finansieres gjennom nye bomsnitt. De økte bominntektene har vært en forutsetning for å realisere forliket.

Eirik Lae Solberg uttaler:

- ”Jeg er fornøyd med at forliket fremdeles har et bredt politisk flertall i Oslo og Akershus. Det er likevel ikke med lett hjerte vi aksepterer en økning av bompengeavgiften, men grepene som nå tas er helt nødvendige for å lette framkommeligheten og for å imøtekomme den fremtidige befolkningsveksten. Dette er dessverre en konsekvens av at Staten i for liten grad prioriterer samferdselsinvesteringer i Osloregionen.”

 

Relaterte artikler