Høyre skal være best på kunnskap og innovasjon

Høyre skal være best på kunnskap og innovasjon

Les finansbyråd og Oslo Høyres nestleder, Kristin Vinjes tale fra Høyres landsmøte mai 2012.

Høyres landsmøte befestet i helgen sin posisjon som kunnskapspartiet, og Erna Solberg sa klart fra om at hennes visjon er at Norge skal bli en kunnskapsnasjon. Landsmøtet vedtok ambisiøse resolusjoner om hvordan vi skal sikre konkurransekraft i fremtiden gjennom en tydelig og målrettet satsing på kunnskap og innovasjon. Høyre mener at det er forskning og nyskaping som er nøkkelen til et sterkt Norge i fremtiden.

Venstresiden har selv innrømmet at de ikke har hatt en god nok skolepolitikk. Trond Giske vil nå utfordre Høyre i kunnskapspolitikken. Han innrømmer at Ap har vært for lite opptatt av de flinke elevene i skolen. Nå vil partiet dyrke enerne. Det er utmerket. Da får vi konkurranse om å være best i en politikk jeg mener er grunnlaget for verdiskaping og fremtidig velferd; kunnskapspolitikken.

Men, Ap-skolen har også sviktet de som ikke har foreldre som leser lekser sammen med barna sine. Det er enda verre, og jeg er stolt av å tilhøre et parti som evner å løfte de elevene som sliter aller mest. I Oslo har vi en skolepolitikk som beviselig bidrar til sosial mobilitet og til å kompensere for elevenes ulike forutsetninger.

Høyre vil satse på kunnskap for å sikre muligheter for alle. En god skole, målrettet satsing på høyere utdanning og forskning, samt et innovativt næringsliv er en nødvendig forutsetning for landets evne til å hevde seg i en internasjonal konkurranse og for å sikre velferden i fremtiden.

Derfor vil Høyre nå at handlingsregelens intensjon om å bruke midler til næringsrettede skattelettelser, utdanning, forskning og infrastruktur skal etterleves. Målet om at samlet forskning skal nå 3 pst. av bruttonasjonalprodukt står ved lag. Vi vil øke bevilgningene til forskning, blant annet gjennom å styrke SkatteFUNN, gjenopprette Forskningsfondet innenfor rammene av Statens pensjonsfond – utland, og vi vil styrke tilgangen på privat kapital til forskning og utvikling, spesielt såkornkapital.

Høyre vil også styrke de landsdekkende virkemidlene for innovasjon, slik at de prosjektene som har størst nyskapende effekt prioriteres. For å bidra til å utvikle nye produkter og tiltak ut fra næringslivets egne behov og muligheter, vil Høyre styrke Forskningsrådets programmer for kommersialisering av forskningsresultater, gjeninnføre en gaveforsterkningsordning og styrke den brukerstyrte og næringsrettede forskningen.

Høyre vil sikre kvalitet gjennom å satse mer målrettet på fremragende forskningsmiljøer, og satse på utvikling av fremragende studietilbud gjennom å utnytte vitenskapelige spisskompetansemiljøer etter modell av sentre for fremragende forskning.

Det ble også slått fast at Høyre vil styrke utdanningen innen teknologi- og realfag, og at det skal være en nasjonal konkurranse om forskningsmidler for å sikre at offentlige ressurser til forskning og utvikling går til prosjekter av høyest mulig kvalitet.

Høyre har en visjon for Norge. Høyres ambisjon er at Norge skal bli en kunnskapsnasjon. Gjennom systematisk satsing på en god skole, målrettet satsing på høyere utdanning og forskning samt et innovativt næringsliv skal vi realisere våre ambisjoner. Da må vi vinne valget i 2013.

Relaterte artikler