Østfold Høyres Bedriftskanal - siste nytt

Østfold Høyres Bedriftskanal - siste nytt

Tor Prøitz, leder av Østfold Høyres Bedriftskanal.

Østfold Høyres Bedriftskanal er et forum som skal skape dialog mellom små og mellomstore bedrifter og Høyre. Bedriftskanalen skal ta opp temaer som er viktig for bedriftene og skape nettverk som gjør at partiet får innspill til Stortingsgruppen, Høyres ledelse og lokalpolitikere.

Nå er vi igjen på lufta med synspunkter på aktuelle politiske saker. Vi har laget en plan for året med ca. 6 utgivelser av ØHBK-info (Østfold Høyres Bedriftskanal). ØHBK ble lansert på årsmøtet i Østfold Høyre i mars. Samtidig ble arbeidet fordelt på en medarbeider til, nemlig Hilde Gravnås. Hun er fra Råde og har ved siden av å være en aktiv næringslivskvinne, hatt flere viktige posisjoner i kommune- og fylkespolitikken.

Boligbygging er en viktig verdiskaper som hindres av sentrale regler!

Arbeiderpartiet ser nå effekten av sin egen arealpolitikk. Fortetting, elendig infrastruktur og jordvern hindrer boligutbygging. Kommunene får skylden for den lave boligbyggingen. Nå må det pressmidler til og sentraldirigering. Det blir for enkelt. Det er flere årsaker til at det har blitt slik.

Østfold Fylkeskommune har laget og vedtatt en fylkesplan hvor hovedlinjen i planen er miljørettet med et sterkt fokus på redusert bilbruk for å få bukt med forurensning og bedring av klimaet. Dette gjør at fortetting i nærmere definerte sentra er det eneste saliggjørende. Konsekvensen av fylkesplanen fikk vi demonstrert effekten av i Fredriksstad Blad nylig. Utenom utvalgte sentre vil det være tillat å sette opp 6 boliger! Dette gjelder Hvaler Kommune som med sine historiske tradisjoner er bygget opp med spredt bosetting. Alternativet er altså fortetting med høyhus/blokker. Det er i alle fall for meg ikke Hvaler!

Folkevalgte i kommunene og i fylkeskommunen har de siste årene opplevd en markert endring i forhold til at alt som skal skje, må være forankret i en plan. Fylkesplanen er allerede nevnt, i tillegg er kommunene pålagt å utarbeide kommuneplaner, både en samfunnsdel og en arealdel, videre kan det være områdeplaner før en kommer til detaljreguleringsplanen. Utover dette kan det også kreves i noen tilfeller at det skal utarbeides en konsekvensutredning hvor utbygger må avklare konsekvenser innen spesielle områder som kan bli påvirket av en utbygging. Samtlige forslag til planer skal legges ut til høring. Forslagene kan påklages. Det kan bli en lang prosess før endelig vedtak. Summen av dette er at det er blitt svært kostbart å bygge boliger i tillegg til risikoen for at forslag til planene ikke blir vedtatt. Færre vil løpe en slik risiko, dermed mindre boligbygging. Den r/g regjeringen ser muligens ikke denne sammenhengen. Alle innskjerpelser gjennom de siste 6 år slår nå tilbake og att på til sørger den samme regjering å gi kommunene skylden!

Jordvern er et sentralt område å ta grundig hensyn til. Nå har vernet tatt overhånd. Det kan nesten høres ut som at Norge skal sørge for at verdens befolkning ikke skal sulte i hjel. Norge vil aldri bli noen kornprodusent av betydning. I all tid har Norge vært avhengig av andre land for å tilfredsstille sitt kornbehov. Det som imidlertid ikke kommer frem i debatten er hvor mye vi taper i netto verdiskaping ved ikke å bruke områder som kan dyrkes? Og har vår produksjon av matvarer blitt redusert pga mindre arealer til jordbruksformål? Og enda et punkt, hvor mye nybrottsarbeide gjøres det for å produserer mat på nydyrket mark?

Boligbygging er en viktig del av verdiskapingen i samfunnet. Investeringer i boligsektoren utgjør mer enn en fjerdedel av de samlede investeringer i Østfold (tall fra SSB 2007). På samme måte er summen av bygg og anlegg og boliger i Østfold mer enn 25 % av bruttoproduktet og blir dermed den desidert største næringen

Østfold har en sterk bygg og anleggsbransje. Østfold har også innbyggere som har betalingsevne til å skaffe seg den boligen som passer. Jeg er ikke i tvil om at behovet for boliger vil kunne tilfredsstilles hvis det blir lagt til rette for en betydelig økning. Først nå ser den r/g regjeringen effekten av sin egen politikk og vil ikke gå tilbake for oppretting, men farer videre med planer om mer sentral dirigering og en boligminister. Som Erna Solberg ble sitert på i Aftenposten: Nok en statsråd hjelper ikke på boligkøen.

Ta samferdselsutfordringene på alvor!

God flyt av trafikk, mulighet til å frakte varer på en effektiv og rask måte mellom byer og over landegrensene bidrar til å styrke næringslivets konkurransekraft. Dårlige veier derimot koster næringslivet og befolkningen for øvrig store summer hvert år. Det er derfor en direkte sammenheng mellom god infrastruktur og næringslivets konkurranseevne.

Bedre og sikrere veier, et moderne jernbanenett og brukervennlig kollektivtransport er avgjørende faktorer for å sikre verdiskapning i fylket. Økte investeringer i samferdsel er en investering for fremtiden og vil være et viktig bidrag for at næringslivet skal kunne møte den økende konkurransen fra omverden. Vi har ikke råd eller tid til å vente på bedre løsninger, vi må handle nå!

Nødvendige samferdselstiltak er et nasjonalt ansvar som er nødvendige for miljøet, innbyggere og næringsliv i hele Østlands-regionen. Den reelle viljen til samferdselssatsing hos den rød-grønne regjeringen ligger langt fra de visjoner vi hører om i deres festtaler! Det må derfor bevilges nødvendige midler til å løse samferdselsproblemene i Østfold, og sørge for en effektiv gjennomføring av utbyggingen.

Det må i mye større grad tas i bruk prosjektfinansiering, eller Offentlig Privat Sammarbeid (OPS). Slik får utbygger forutsigbar finansiering og mulighet til å planlegge lange strekk. Veiene blir bygget raskere, og er sikret et godt og tilstrekkelig vedlikehold. OPS er en måte å bli kvitt den klattvise utbyggingen som i dag finner sted, som gjør at norske veier fortsatt befinner seg på 70-tallsnivå.

Områdene rundt Oslofjordregionen vil oppleve en stor befolkningsvekst de kommende ti-år. Det er derfor vesentlig at vi allerede nå sikrer at gods- og persontransporten bygges ut tilstrekkelig i byområdene for å kunne møte morgendagens utfordringer. For næringslivet i Østfold er det særdeles viktig at vi i fremtiden også kan være med å kjempe om høyt utdannet arbeidskraft. Da må vi sørge for at det både blir mulig å bosette seg i fylket, og å forflytte seg inn til, og i melom byene. Bygging av dobbeltsporet jernbane gjennom byene vil både bidra til at flere reiser kollektivt og til at mer gods kan flyttes fra vei til bane. I tillegg må det etableres fergefri forbindelse over fjorden mellom Østfold og Vestfold, slik at man også kan sikre seg arbeidskraft som er bosatt utenfor fylket.

Det viktigste for næringslivet i Østfold er at varer, tjenester og personell når frem til rett tid. Vi kan ikke vente i det uvisse på at regjeringen skal bevilge nok penger til å prioritere og ferdigstille alle veistubber. Næringslivet i Østfold krever handling nå!

Tor Prøitz, tp@obrad.no

Leder ØHBK

Hilde Gravnås, hilde.gravnaas@gmail.com

Nestleder

 

Relaterte artikler