Østfold Høyres bedriftskanal - Hva påvirker konkurranseevnen til SMB?

Østfold Høyres bedriftskanal - Hva påvirker konkurranseevnen til SMB?

Leder i Østfold Høyres bedriftskanal, Tor Prøitz.

Her er det tredje nyhetsbrevet fra ØHBK (Østfold Høyres Bedriftskanal) i 2012.

Østfold Høyres Bedriftskanal er et forum som skal skape dialog mellom små og mellomstore bedrifter og Høyre. Bedriftskanalen skal ta opp temaer som er viktig for bedriftene og skape nettverk som gjør at partiet får innspill til Stortingsgruppen, Høyres ledelse og lokalpolitikere.

HVA PÅVIRKER KONKURRANSEEVNEN TIL SMB?

Verdiskapingen skjer overalt i samfunnet, heldigvis. SMB, små og mellomstore bedrifter er særdeles viktige virksomheter som skaper store verdier, men som lett blir glemt fordi det er de store virksomhetene som stadig blir omtalt i media på godt og ondt.

SMB føler avgifter og kostnadsøkninger på kroppen hver dag. Som et enkelt eksempel fortalte en bedriftsleder at hans virksomhet hadde hatt en spesiell jobb over flere år. Den utgjorde ikke en vesentlige del av årsomsetningen, men var en sikker og god inntektskilde. En dag kom kunden og fortalte at han ville flytte denne produksjonen til et annet land som kunne produsere billigere. Selv med dokumenterte resultater på kvalitet og leveringspunktlighet ble produksjonen flyttet til utlandet.

Lønnsoppgjøret vil for de fleste virksomheter være ca 4 %. Det holder imidlertid ikke med det. På de 4 %-ene kan vi tillegge ca 40 % sosiale kostnader slik at den reelle økningen vil være 5,6 %. Samtidig står lønningene i Europa i beste fall stille, de går heller tilbake. Dette viser at vi kan ikke lukke øynene for hva som skjer i Europa. Vi blir påvirket.

Lønnsøkning er bare et enkelt kostnadselement og er ment som et eksempel. Vi har kostnads- og avgiftsøkninger som vi i første omgang ikke tenker innvirker på SMB`enes konkurranseevne. Her kan nevnes dårlig fremkommelighet for gods og personer på et dårlig veinett som koster i form av tid og sterk slitasje på materiell, nye reformer og ordninger som staten eller rettere sagt r/g regjeringen innfører som medfører høyere avgifter og skatter for ikke å snakke om formuesbeskatningen av arbeidende kapital og arveavgift. Listen er lang. Den kan gjøres kortere uten at det skal gå utover velferden i landet vårt.

Heldigvis har vi en oppegående «SMB gruppe» som vet at økte kostander og avgifter må møtes med økt produktivitet for å kunne leve videre. Høyres næringslivsprogram markerer sterkt at avgifts- og kostnadspolitikken må endres. Sammenhengen mellom arbeidsplasser og verdiskaping er ikke det som ligger lengst fremme i panna på den r/g regjeringen. AP’s utslitte frase om Høyres skattelette er å ta fra de fattige og gi til de rike faller på sin egen urimelighet. Høyres politikk er å sørge for å ha noe å skatte av, altså det må først skapes noe for så å fordele noe av det som er skapt!

INNOVASJON NORGE FOR GRÜNDERE?

Østfold fylkeskommune eier 49 % av Innovasjon Norge sin aktivitet i Østfold, litt forenklet. Kanskje mer korrekt er at fylkeskommunene eier 49 % av Innovasjon Norge. I siste fylkesting hadde vi en sak hvor formålsparagafen til Innovasjon Norge skulle revideres. I den sammenheng ble det en diskusjon om gründernes plass i systemet. Dette kunne nesten oppfattes som at det er gründerne som er et problem. Det er absolutt ikke problemet, det er heller omvendt. Innovasjon Norge som en stor aktør med betydelige statlige midler til utdeling har ikke vært stedet hvor gründere kunne hente kapital. Satsingsområdene er politisk motivert og inntrykket er at det ytes støtte til grupperinger og organisasjoner fremfor enkeltpersoner med ideer, gode eller dårlige.

Ordet gründere har endelig fått en positiv klang i Innovasjon Norge da ordet nå er nevnt i målparagrafen. Det gjenstår å se om signaler fra fortiden på hvem det er som har bygd Østfold også kan bli grunnlaget for fortsatt utvikling av næringslivet i fylket. Jeg tillater meg å nevne som eksempler gründere som Gunnar Nilsen/Stabburet, familien Iversen/Sarpsborg Papp og Glomma Papp, Per Anfinnsen/Glava, familien Mollatt/Peterson og mange, mange flere. Det er enkeltindivider med sine gode ideer og steierevne som legger grunnlaget for verdiskaping og vekst. Høyre vil støtte opp om arbeidet med å gjøre Innovasjon Norge mer tilgjengelig for flere gründere.

Tor Prøitz, Leder

Østfold Høyres Bedriftskanal

Hilde Gravnås, Nestleder

 

Relaterte artikler