Aktivitetsplikt for alle sosialhjelpsmottakere

Aktivitetsplikt for alle sosialhjelpsmottakere

Det er rundt 600 000 nordmennene i arbeidsfør alder som står utenfor arbeidslivet i Norge. Hva kan gjøres for at færre faller utenfor, og hva kan gjøres for å hjelpe dem som allerede er utenfor tilbake inn?

Henvendelsene er mange. De bekrefter at alt ikke er som det skal.

Det er vanskelig å snakke om utenforskapet. Mange av de som i dag står utenfor arbeidslivet vil føle seg mistenkeliggjort. Mange vil føle at de settes i bås som snyltere og unnasluntrere. Mange vil føle seg støtt over implikasjonen om at de ”egentlig” kunne vært i arbeid. La meg si med en gang: Det er ikke poenget mitt, tvert imot. Det svært mange som er for syke til å jobbe, uansett hvordan man snur og vender på det. Alle som ikke kan jobbe skal få en solid og anstendig trygd, og ikke skamme seg over det. Mange er allikevel ufrivillig utenfor. En fjerdedel av den voksne befolkningen står utenfor arbeidslivet.

Det er først og fremst trist for dem det gjelder – de får ikke delta i det gode sosiale fellesskapet som de aller fleste norske arbeidstakere opplever på arbeidsplassen, og får heller ikke oppleve den frihet det er å være selvforsørget. I tillegg er det en stor samfunnsøkonomisk utfordring: den norske velferden forutsetter at alle som kan bidra, bidrar. Det er langt mer avgjørende at vi er mange som skatter, enn at skattenivået holdes på dagens nivå. Det er mange som faller i en mellomposisjon mellom dem som er helt friske og deltar i arbeidslivet, og dem som er så syke at de ikke kan jobbe i det hele tatt. Denne gruppen – spesielt de unge – har vi en plikt til å følge opp bedre, og ikke sende ut i et liv med uføretrygd. Dette er ingen teoretisk problemstilling. Historiene er mange. Å hjelpe de som er i en slik situasjon er en investering vi ikke har råd til å være foruten.

Samtidig har jeg ikke noe mål om å henge ut NAV, og spesielt ikke de som jobber der. Arbeids- og velferdsetaten har mange, mange dyktige medarbeidere som gjør en stor innsats med å forvalte våre felles velferdsordninger. Men dessverre har vi ennå ikke et NAV som er det navet i velferdssystemet som det burde være. Det er politikernes ansvar.

Hva er så løsningen? Psykiske lidelser er en hovedgrunn til uføretrygding blant de som er under 40 år, de kan avhjelpes, mestres og faktisk behandles slik at man kan leve godt med , eller helt uten en psykisk lidelse i et langt og aktivt liv, men da må man få hjelp tidlig nok. De som oppsøker NAV må bli satt i aktivitet så snart som mulig. Det gjelder spesielt de unge. For eksempel kan en funksjonsfrisk sosialklient – altså ikke en som er trygdet fordi han eller hun er arbeidsufør eller syk, men en funksjonsfrisk ungdom som ikke jobber – få arbeid av kommunen. Kommunale plener i Østfold må klippes. Snø må måkes fra eldres inngangsdører. Gågater må ryddes. Det er nok av arbeid som må gjøres. Dette er gode alternativer for dem som venter på arbeidsrettede tiltak eller utdanning. Det holder deg i aktivitet og holder oppe arbeidsmoralen. Vi vil at det skal være aktivitetsplikt for sosialhjelpsmotagere. Vi vil ikke at noen skal passivt plasseres på sosialhjelp, særlig ikke unge mennesker. Er du frisk skal hovedregelen alltid være aktivitet. Unge mennesker skal ”snu i døra” når de oppsøker NAV for å søke om sosialhjelp. Aktivitet er en verdi i seg selv. Er det ventetid på tiltaksplass eller andre arbeids- eller utdanningsrettede aktiviteter bør kommunen opprette en arbeidsgruppe der sosialhjelpsmottakerne kan utføre forefallende arbeid som plenklipp, snømåking og liknende. Og arbeidsplikten bør kombineres med god individuell oppfølging og økonomisk rådgivning. Og vi mener at dersom aktivitetsplikten ikke følges opp bør kommunen umiddelbart redusere utbetalingene til gjeldende nødhjelpssatser.

Kommunen i Norge og i Østfold har vide fullmakter for å stille krav til mottakere av sosialhjelp.

Som det fremgår av Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsetaten kan det ”settes vilkår for tildeling av økonomisk stønad, herunder at mottakeren i stønadsperioden skal utføre passende arbeidsoppgaver i bostedskommunen. Ta gjerne et besøk til Åmli kommune. Der har Ap og Høyre gjort dette. De inkluderer og reduserer utenforskap.

Ingjerd Schou

Høyre

Stortinget

 

Relaterte artikler