Byggesaker og dispensjasjonspraksis

Byggesaker og dispensjasjonspraksis

Tor Prøitz.

Nå er Fredrikstad med AP som styrende parti tilbake til å strupe enhver enkeltindivids evne og lyst til selv å påvirke hvordan boligen skal bygges og hvordan den skal se ut. Lederen i Planutvalget varsler strengere praksis i forhold til å gi dispensasjoner.

Det har PU full anledning til. Men ingen planer kan bli så spesielle og detaljerte at den kan ta hensyn til enhver lille endring. Derfor er det nødvendig at dispensasjoner kan gis. Den holdning til dispensasjoner som politikerne i PU hadde i forrige periode sto ikke Fremskrittspartiet alene for. Selv om det ikke var mulig å følge FrP i alle sine frislipp, viste de andre borgerlige partiene, Høyre, KrF, Venstre og Folkets Stemme tillit til at byens innbyggere i de aller fleste tilfeller er fornuftige og kan tenke selv. Derfor ble det gitt dispensasjoner til glede for utbygger og uten sjenanse for naboer eller en dårligere løsning totalt for samfunnet.

En reguleringsplan vil ikke kunne ta med seg alle hensyn som måtte dukke opp både pga utbyggernes egne ønsker eller forandringer over tid. Da er det beklagelig å se maktarrogansen ta overhånd i saken om et Tyrolerhus i Rolvsøy. Etter hva jeg har forstått har ingen av naboene noe i mot hverken type hus eller utbyggerens ønske om plassering på tomten. Hadde AP vært et parti for byens innbyggere, ville de talt Fylkesmannen midt i mot og heller støttet utbyggeren.

AP overlater lokaldemokratiet til Fylkesmannen. For Ap er det viktigere at planer følges enn å kunne tilfredsstille innbyggernes egne ønsker og behov. Det er viktig å ta med seg at det vanligvis er mindre endringer og detaljer som det søkes om dispensasjon for. Det er ofte subjektive betraktninger som vil bli vurdert. Og har da en saksbehandler eller PU's flertall et bedre subjektivt skjønn en utbyggeren selv?

Alternativene til en dispensasjon er omregulering eller å utarbeide en reguleringsplan. I eksemplet over kan det være mulig da området er uregulert. Det virker imidlertid urimelig at en skal bli tvunget til å bruke masse tid og penger på en reguleringsplan for en tomt da en ved byggesøknad vil kunne få svar på det samme som reguleringsplanen ville gi, men til en langt lavere pris og mindre tidsbruk for utbygger.

Fredriksstad Blads artikkel om innstramninger 3. April avsluttes med et skremmebilde om hva det kunne ha blitt om ikke plansystemene blir fulgt. Planer som trekker opp retninger har vi behov for, men en viss frihet for utbyggeren bør det være plass til nettopp for å ta vare på gode oppvekstvilkår, estetisk utforming og bærekraftig utvikling.

Utvalgslederens referanse til konsekvens i strandsonen er høyst urimelig. Det er vel ingen som ønsker ytterligere utbygging i strandsonen i dag, men at eksisterende hytter ikke kan bli vedlikeholdt og tilpasset dagens standard er det AP som hindrer.

Paradokset blir enda sterkere når innbyggerne ser hva Fremskrittspartiet og AP har gitt tillatelse til på Hankø under dekke av at det er næringsutbygging. Med stor privat kapital drives det gjennom en utbygging i strandsonen. Det er forskjellsbehandling sammenlignet med andre hytteeiere som vil gjøre noe med sine allerede eksisterende hytter og møter både politisk og byråkratisk motvilje.

Tor Prøitz

Høyre

 

Relaterte artikler