Forskning og næringsutvikling i Østfold

Forskning og næringsutvikling i Østfold

Bengt Morten Wenstøb, Fredrikstad Høyre.

Sluttrapporten for prosjektet et kunnskapsbasert Norge ble lagt frem tidligere i år. Prosjektet ble ledet av Torger Reve. Resultater fra prosjektet viser et relativt positivt bilde av norsk internasjonalt næringsliv. Mens resten av Europa sliter med store gjeldsbyrder, rekordhøy arbeidsløshet og truende finanskrise, går store deler av norsk næringsliv så det suser.

Et viktig funn i prosjektet er at nytt næringsliv langt på vei vokser frem fra gammelt næringsliv, tilsatt ny kunnskap i møte med nye markedsmuligheter. Mest bekymringsfullt er kanskje situasjonen i de nye lovende kunnskapsnæringene som bioteknologi og fornybar energi og miljøteknologi. Dette er næringer med et meget høyt kunnskapsinnhold og lovende markedsutsikter. Bedriftene synes ikke å lykkes i sin kommersialisering selv om innovasjonstakten er høy. Årsaken synes å ligge i mangelen på kompetent eierkapital.

Næringsutvikling krever en målrettet og helhetlig satsing over tid. Det politiske miljøet må være enig om noen kjøreregler uavhengig av skiftende politiske flertall.

Når mesteparten av kommunens midler går til helse og skole og man ser dette uten å forstå verdiskaping som grunnlag for vekst og utvikling har man store utfordringer. Man kan ikke på den ene siden ha et strengt skatte- og avgifts regime og på den andre ikke legge til rette for næringsutvikling. Det enkleste er å forbruke penger i stedet for å reinvestere. Byutvikling handler om å se langt inn i fremtiden.

NHO har kåret partnerskapet mellom Siemens og Høgskolen i Sør- Trøndelag (HIST) til Norges beste samarbeidsavtale mellom skole og bedrift i 2012. HIST ønsker å utdanne gode kandidater med relevant kompetanse til næringslivet og offentlig sektor og ser på samarbeidet med Siemens som et svært viktig ledd i dette arbeidet. Partnerskapsavtalen inneholder samarbeid innen undervisning, men også studentoppgaver. Samtidig har Siemens vært konsulenter ved søknader om EU- midler, bidrag til ekskursjoner og gitt studenter sommerjobb i Siemens konsernet.

Det er ønskelig å bygge opp levedyktige kompetansemiljøer i Østfold. Et tettere samarbeid mellom høgskole og næringsliv. Da kan samarbeidet i Trøndelag være et godt utgangspunkt for utvikling av en strategi i Østfold. Etter at høgskolen i Østfold avsluttet arbeidet med å fusjonere seg med høgskolene i Vestfold og Buskerud er det viktig å utarbeide en strategi for fremtiden. Den bør utvikles i samarbeid med sentrale næringslivsaktører, arbeidstakerorganisasjonene og NHO i Østfold.

Det har vært fokusert spesielt på kunnskap, kultur og klima i Fredrikstad. Dette gjelder også andre Østfold byer. Men det må utvikles en sammenheng mellom de visjonære ordene og folks hverdag. Kunnskap må konkretiseres. Barne- og ungdomskolene må få mulighet til å utvikle talentene og fremtidige forskere. Kultur må være mer enn å organisere kommunale aktiviteter. Kultur må være mangfold og et samarbeid mellom offentlige og private aktører. Klima er mer enn å samle inn plast i kommunene. Klima handler om forskning, men også infrastruktur. Slik tidsplanene nå er for utvikling av jernbane og bilveier er det vanskelig å se at det er en satsing. Mener man virkelig i et land som Norge som definerer seg selv som et moderne samfunn at det skal være nødvendig med flere tiår av utredninger for å få beslutningene på plass når alle ser utfordringene?

Forskning og næringsutvikling i fremtiden krever politisk mot til å tenke på tvers av politiske skillelinjer, langsiktighet, risikovillig kapital og kommunale beslutningsprosesser som er effektive og målrettede.

Bengt Morten Wenstøb

Bystyrerepresentant (H) Fredrikstad

 

Relaterte artikler