Spørsmål om Phoenix House Haga og Nybøle

Spørsmål om Phoenix House Haga og Nybøle

Stortingsrepresentant Ingjerd Schou stiller spørsmål til helse- og omsorgsministeren etter beskjeden om at behandlingsinstitusjonene i Østfold er vedtatt nedlagt.

Stortingets president,

Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til helse- og omsorgsministeren:

Regjeringen har varslet gjennomgang av kapasitet og kvalitet i en stortingsmeling om behandlingssituasjonen på rusfeltet. Det står i dag mer enn 3000 rusmisbrukere i behandlingskø.

Vil statsråden gripe inn og hindre nedleggelse av behandlingsinstitusjonene Phoenix House Haga i Eidsberg kommune og Nybøle i Spydeberg kommune?

Begrunnelse:

Helse Sør-Øst har meddelt behandlingsinstitusjonene Phoenix House Haga i Eidsberg kommune og Nybøle i Spydeberg kommune at de ikke får fornyet avtale om videre drift. Dette skal skje allerede fra 1.7.2012. Vel en mnd fra varsling til nedleggelse.

Dette berører samlet over 70 brukere og mer enn 60 årsverk. Dette er institusjoner med flere 10 års erfaring og kompetanse. Kompetanse som det ikke bare ved ett pennestrøk lar seg flytte eller bygge opp på nye institusjoner.

Både lokalmiljø, ansatte, eiere og beboere ser med sterk uro på en slik beslutning. En beslutning som stiller spørsmål ved om dette kan være regjeringens mening?

Fra Helse Sør-Øst begrunnes nedleggelsen ved bl.a. at kapasiteten skal flyttes og bygges opp et annet sted. Dvs nye ansatte og ny institusjon på ett annet sted.

Det fremholdes videre at institusjoner av denne type skal være fordelt i de ulike regioner. Det tør være nødvendig å si at de 2 nevnte institusjoner mottar brukere fra hele landet - og at dette nettopp av miljøskifte kan være et selvstendig poeng.

Institusjonene fikk et par dager før nedleggelses brevet kom varsling om at de ikke fikk fornyet avtale. ingen signaler i forkant om at tilbud evt ikke holdt kvalitet. Dette er institusjoner som kan vise til gode behandlingsresultat innen sitt tilbudsområde.

Samtidig har regjeringen fjernet "den gyllne regel" som helseminister Gabrielsen i 2003 innførte; at rus og psykiatri skulle vokse mer i budsjettene enn somatikk.

Dette avspeiler seg ved at det i dag er mer enn 3000 rusmisbrukere i kø i påvente av behandling. Kapasiteten innen feltet er ikke tilstrekkelig. I denne situasjonen avvikler Helse Sørøst insinuasjonene Nybøle og Phoenix House Haga.

Regjeringen og helseministeren har varslet at Stortinget i nær fremtid skal få forelagt en melding om situasjonen innen rusfeltet. Det er ingen overdrivelse å si at Høyres forventninger til meldingen er tydelige signaler fra regjeringen om økt kapasitet innen behandlingsfeltet.

På denne bakgrunn er det et sterkt begrunnet ønske om at helseministeren stopper nedleggelse av de 2 nevnte behandlingsinstitusjoner for rusmisbrukere.

Ingjerd Schou, stortingsrepresentant, Høyre, Østfold

Relaterte artikler