Behøver vi høgskolen i Østfold?

Behøver vi høgskolen i Østfold?

Bengt Morten Wenstøb er bystyrerepresentant Høyre

Bystyret i Fredrikstad vedtok i sitt møte i februar en etablering av senter for innovasjon for nyskaping i Fredrikstad. Senteret skal være et sted der studenter, forskere, næringsliv og den tradisjonelle gründeren kan møtes for å legge til rette for produktutvikling og nyskapende forskning. Kronikk av Bengt Morten Wenstøb.

Av: Bengt Morten Wenstøb, Bystyrerepresentant Høyre

Høgskolen i Østfold står overfor krevende utfordringer i nær fremtid og skal om kort tid vurdere om den skal fusjoneres med høgskolen i Buskerud og Vestfold. Høgskolen i Østfold kan da fort bli høgskolen i Viken og den lokale forankringen i Østfold kan bli borte.

Bystyret i Fredrikstad vedtok i sitt møte i februar en etablering av senter for innovasjon for nyskaping i Fredrikstad. Senterets ambisjon skal være å virke som en magnet på innovatører og næringsliv. Folk skal ønske å komme til Fredrikstad fordi senteret ligger der.Det er i Fredrikstad det skjer.Det skal satses på nasjonalt og internasjonalt samarbeid og større prosjekter skal finansieres ved hjelp av nasjonale og internasjonale virkemidler, for eksempel NFR- og EU- programmer.

Bakgrunn for initiativet er tanken på at fagmiljøet på Værste- området representerer en verdifull ressurs. Høgskolens ansatte, Østfoldforskning, Borg innovasjon, Strategier for framtiden m. fl. innehar en sterk akademisk kompetanse, lang erfaring fra tilsvarende arbeid og ikke minst næringslivserfaring. Senteret skal være et sted der studenter, forskere, næringsliv og den tradisjonelle gründeren kan møtes for å legge til rette for produktutvikling og nyskapende forskning.

Innovasjon og nyskaping skjer også mellom næringsliv (NCE Smart Energy Markets og IFE) og høgskolemiljøet i Halden. Det er et mål at høgskole og nærmiljø skal ha gjensidig glede av hverandre fordi man utvikler lokale løsninger.

I disse dager besegles høgskolen i Østfolds fremtidige skjebne. Et høringsnotat om sammenslåing av høgskolene i Buskerud, Vestfold og Østfold er sendt til politikere, næringsliv og internt i høgskolen. Spørsmålet som reises er ja eller nei til fusjon av de tre høgskolene.

Det er ingen tvil om at høgskolen i Østfold må samarbeide med andre for å utvikle seg. Både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Men det må basere seg på lokale behov som senter for innovasjon skisserer. En fusjon trekker ut viktige ressurser fra høgskolen i Østfold og overfører disse til de andre høgskolene. Et eksempel er Phd programmene som legges til høgskolen i Buskerud og Vestfold.

Ledelseskabalen er foreslått løst slik at Vestfold får rektor og mesteparten av staben der Østfold sitter igjen med en prorektor (nestleder). Innen de største fagområdene kan ledelsen bli delt mellom Buskerud og Vestfold, men dette avhenger av hvilken modell man velger. Uansett valg av modell vil man kunne risikere at Østfold har liten innflytelse.

Det er uavklart hvordan den økonomiske situasjonen ser ut i fremtiden, men det er klart at det koster å bygge opp dr. gradsmiljøer og infrastruktur samt fusjonens totale kostnader.

Helse- og sosialfag er sterkt forankret i Fredrikstad og slik er det ønskelig at det også er i fremtiden. Det er et tett samarbeid mellom praksisfeltet, næringsliv, høgskolen og sykehuset. Det er etablert et internasjonalt samarbeid med flere høgskoler og universitet i andre land. Dette har forankring i lokale behov. Slik bør det også være i fremtiden.

Høgskolen i Østfold har ingen ambisjon om å bli et universitet fordi det er et ja til bredde. Det har de to andre høgskolene. La oss heller satse på og bli en av Norges beste høgskoler.

Jeg starter min kronikk med å stille spørsmålet behøver vi høgskolen i Østfold? Svaret er ja. Derfor er det så viktig å si nei til fusjon og ja til samarbeid. I fremtidens kamp om de kloke hoder må vi ta vare på vårt særpreg.

Det vil derfor være viktig at politikere i Østfold tar et tydelig standpunkt og tar vare på høgskolen i Østfold gjennom å si nei til fusjon fordi det er et ja til et levende lokalt kunnskapsmiljø.

Relaterte artikler