Blåmandag nr 1

Blåmandag nr 1

Peter Kuran

Velkommen til valgåret 2011. Vi driver en mer effektiv og rasjonell kommune i dag, enn da vi overtok for snart 3,5 år siden.

Kjære Venner og lesere!

Velkommen til valgåret 2011.

Det er viktig at vi nå samler alle gode krefter og ser framover. Denne byen trenger en fortsatt borgerlig ledelse med fokus på effektivisering og forsvarlig tjenesteyting. Vi har i over tre år lykkes å føre en god borgerlig politikk på flere viktige områder. Fredrikstad er blitt en ja-kommune når det gjelder saker i Planutvalgt. Resultatene i skolen begynner å gå i riktig retning og vi har innledet et viktig trepartsamarbeid der skoleeier, fagorganisasjoner, pedagogisk personale, foresatte og elever deltar gjennom årlige dialogkonferanser. Videre har vi styrket innsatsen overfor elever som utfordrer skolen på adferdssiden. Vi har etablert et eget TOFU-team som følger opp dette. Vi har dessuten fått i gang et prosjekt med eget ungdomsteam knyttet til skolen. Her gjenstår det å se hvordan vi skal styrke kommunens oppsøkende og forebyggende arbeid blant barn og unge. Utekontakten fyller en viktig funksjon i dag, men jeg tror denne innsatsen kan koordineres bedre med ungdomsteamet.

Andre ting som bør nevnes er at vi nå har oppnådd full barnehagedekning i kommunen. Det neste skritt blir å sikre et godt pedagogisk innhold i den enkelte barnehage. 

Kommunal omstilling er i gang

Vi driver en mer effektiv og rasjonell kommune i dag, enn da vi overtok for snart 3,5 år siden.

Kommunes sentrale administrative ledelse er endret. Den tidligere OO-seksjonen er splittet i to seksjoner – Omsorg og Oppvekst – dette gir bedre oversikt og tydeligere ansvarsforhold.

Vi har fått en ny seksjon for samfunn og utvikling med tydelig ledelse.

Jeg kunne selvsagt ha fortsatt å peke på de mange ting vi har fått til, men jeg skal ikke dra noe selvskryt opp i skyene. Vi har store og viktige forbedringsområder som krever økt innsats både politisk og administrativt. Kommunen faller kraftig på rakingen over etableringer og næringsutvikling. Årsakene til dette er mange og sammensatte, men signalene er tydelige. Vi må gjøre oss mer attraktive for investorer og grundere. Dette betyr at vi må få på plass en mye bedre kommunal infrastruktur som innbefatter vei, bane og fly.

Høyres varaordfører, Ingrid Willoch har jevnt og trutt påpekt behovet for og nødvendigheten av å styrke veiforbindelsen mellom Fredrikstad sentrum og E6. Dette er Høyrepolitikk som vi vil følge dette opp.

Fredrikstad trenger en ny visjon for byutvikling.

Fredrikstad Utvikling hadde i dag en av sine gode morgentreff. Tema var denne gangen arkitektur i Fredrikstad, urbanisme og regional utvikling. Vi har fram til i dag vært bortskjemt med store arealer som innbyr til en ”flat” strukturell utvikling. Spørsmålet er om ikke vi står foran et skifte i denne tradisjonelle tankegangen. Sykehuset forsvinner, tar med seg et par tusen arbeidsplasser og flytter til Kalnes om få år. Det er derfor påkrevet at vi tar styring rundt en ny visjon for byutvikling nå. Alternativet er at vi lar oss styre av utviklingen og således går med ryggen inn i framtiden.

Ha en flott blåmandag.

Relaterte artikler