Salg av klimakvoter

Nåværende norsk skogproduksjon binder ca halvparten av det Co2 som slippes ut på landbasert virksomhet. Vi har potensial til betydelig økt skogproduksjon.

Forsvar eiendomsretten

Den private eiendomsretten er dypt rotfestet i norsk kultur og i det norske folks bevissthet. Å føle trygghet for sin eiendom er en viktig verdi for det enkelte menneske, men bidrar også til å sikre viktige samfunnsinteresser. Det er heller ingen automatisk motsetning mellom eiendomsretten og forvaltning av verdier på vegne av fellesskapet. En eier har ikke bare personlig interesse av å forvalte eiendommen i et langsiktig perspektiv, men forvalte på vegne av kommende generasjoner. I Telemark illustreres dette prinsippet bedre enn de fleste steder. En reise gjennom fylket vårt illustrerer til fulle at privat forvaltning og eiendomsrett har bidratt til å holde vakre naturverdier ved like.

Ja til fritt skolevalg i Telemark

Det er en viktig målsetting i skolen at alle elever skal gis like muligheter til å utnytte sine evner og realisere sitt talent, og skolen skal gjennom dette bidra til sosial mobilitet. Elevene skal ha de samme mulighetene uavhengig av bosted og sosial bakgrunn.

Ikke kvel frivilligheten i Telemark

I hver enkelt by og bygd i Telemark gir de frivillige organisasjonene et uvurderlig bidrag til samfunnet gjennom sin omfattende frivillige innsats. Frivillighetens viktigste verdi kan imidlertid ikke måles økonomisk, men ligger i betydningen den har for samfunnet og enkeltmennesket.