Fremmer 5 resolusjonsforslag til Høyres landsmøte

Troms Høyre fremmer følgende fem forslag til resolusjoner til landsmøtet i mai:

1) Rassikring langs E6 i Nord-Troms, 2) Rovdyrpolitikk truer næring og bosetting, 3) Nasjonalt kompetansesenter for helikopter, 4) JA til konsekvensutredning Lofoten, Vesterålen og Senja og 5) Arktisk landbruk nord for polarsirkelen.

1. Rassikring langs E6 i Nord-Troms

Vinteren 2011 har det gått hyppige ras ved Nordnes i Kåfjord, i tillegg til at E6 over Kvænangsfjellet har vært stengt i lange perioder. Dette har medført at E6 – hovedforbindelsen mellom nord og sør i landet - har vært ufremkommelig, ofte over flere dager i strekk.

Stenging av denne strekningen medfører at Nord-Troms og Finnmark blir avstengt og omkjøringsmulighetene er få og svært lite tilfredsstillende. Alternativet, især for næringstransport, blir ofte omkjøring via Finland. Dette betyr ca 600 kilometer ekstra kjøring.

For næringsliv og øvrige trafikkanter er dette en helt uholdbar situasjon.

Høyres landsmøte forventer at regjeringen sørger for at livsnerven mellom Nord-Troms /Finnmark og resten av landet, – E6 – sikres mot ras, og at oppstart med å bygge tunell gjennom Nordnesfjellet fremskyndes til 2012.

 

2. Rovdyrpolitikken truer næring og bosetting

Dagens rovdyrpolitikk er en alvorlig trussel mot næringsgrunnlaget og bosettingen i deler av distrikts- Norge med stort innslag av beitenæring.

Landbruk basert på sau og geit er av særlig stor betydning i distriktene der mulighetene for annen næring ofte kan være begrenset. I områder med særlig store tap av dyr har Mattilsynet varslet at tiltak som beitenekt, kan bli aktuelt fra 2012 om tapstallene ikke reduseres.

Mange utkantkommuner opplever økende konflikt mellom beitedyr og rovvilt. Konsekvensen er et landbruk i tilbakegang når rovdyr fortrenger aktive bønder fra viktige beitearealer i utmark. Nedgang i husdyrproduksjonen vil også få negative konsekvenser for lokal og regional næringsmiddelindustri.     

Manglende oppfølging fra rovviltforvaltningen har forsterket problemene for beitenæringen og stadig flere steder bygger konfliktene seg opp mellom forvaltning og lokalsamfunn. For bønder som opplever at husdyrene blir rovdyrmat er dette en traumatisk opplevelse.

Høyres landsmøte krever at rovdyrpolitikken legges om. Rovviltforvaltningen må gjennomgås med sikte på å etablere nye bestandsmål og å sikre at fastsatte bestandsmål følges opp i praksis. Dette er en forutsetning for at husdyrhold i landbruket fortsatt kan være en robust distriktsnæring og at nye generasjoner kan videreføre og videreutvikle landbruket i distrikter med særlig gode forutsetninger for matproduksjon av høy kvalitet.

 

3. Nasjonalt kompetansesenter for helikopter  (Fellesforslag med Nordland)

Regjeringen arbeider med etableringen av et Nasjonalt Kompetansesenter For Helikopter (NKSH) knytt til Forsvarets drift og vedlikehold av maretime og taktisk transporthelikopter.

Stortinget har i langtidsplanen for Forsvaret bestemt at Bardufoss flystasjon skal utvikles som hovedbase for helikopter i Forsvaret og et enstemmig Fylkesting i Nordland og Troms har anbefalt regjeringen å etablere et NKSH på Bardufoss.

Høyres landsmøte mener at en naturlig utvikling av et nasjonalt kompetansesenter for helikopter er i tilknytning til forskning, høyere utdanning, ambulanse og redningstjeneste, miljø og ressursovervåkning, sivil luftfart og behov innenfor olje- og offshore virksomhet, samtidig som satsningen på nordområdene blir ivaretatt.

Med en etablert flyskole tilknyttet Universitetet i Tromsø, Luftforsvarets flygeskole, et etablert vedlikeholds- og flymiljø, samt teknisk flyfagutdanning ved Bardufoss videregående skole, vil det være naturlig å legge et nasjonalt kompetansesenter for helikopter til Indre Troms. Et større nordisk selskap innenfor forsvars-, sikkerhets- og luftfart, som er leverandør av vedlikehold og ”life cycle” support for helikopter har ytterligere etablert seg på Bardufoss.

Dersom regjeringen velger å etablere et Nasjonalt Kompetansesenter For Helikopter, ber Høyres landsmøte regjeringen om å etablere dette senteret på Bardufoss.

 

4. JA til konsekvensutredning Lofoten, Vesterålen og Senja

Høyres landsmøte er skuffet over at den rød-grønne regjeringen ikke vil starte en konsekvensutredning av områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (Nordland VI, Nordland VII og Troms II) i denne stortingsperioden.

Det landet og landsdelen nå trenger er vilje til en langsiktig petroleumspolitikk som omfatter alle lovende områdene. En konsekvensutredning etter petroleumslovens krav, er en bred og omfattende utredning som ser både på fordeler og ulemper ved en eventuell åpning.

Det er først i etterkant av en slik grundig utredning den politiske beslutning om åpning eller ikke skal tas. 

Ny regjering etter valget i 2013, hvor Høyre er med, vil sørge for at arbeidet med en konsekvensutredning for disse områdene starter umiddelbart.

 

5.  Alt landbruk nord for polarsirkelen må defineres som arktisk landbruk

Nord-Norge er rikt og mangfoldig og har et stort mangfold av råvarer å by på. Disse kommer fra både sjø og land. Klimaet i nordområdene med lang, mørk vinter og kort sommer preget av lave temperaturer og lange lyse dager, gir andre utfordringer for næringen enn i landet for øvrig.

Ved å definere arktisk landbruk som et eget område i landbrukspolitikken vil en kunne bruke dette i markedsføring av landbruksprodukter fra disse områdene. Økt fokus på arktisk landbruk og arktisk mat må følges opp med forskning og produktutvikling basert på de naturgitte fordeler og utfordringer som arktisk landbruk har.

Klimaendringer i nordområdene kan medføre store endringer innen grovfôrproduksjon på relativt kort sikt. Mye tyder på at særlig vinterklimaet vil endres sterkt, og påvirke blant annet overvintring av plantene (bioforsk).

Klimaendringene gir store utfordringer knyttet til produksjonstilpasning i arktisk landbruk. Samtidig kan endringene føre til nye vekstbetingelser som gir muligheter i en verden med økt etterspørsel etter mat. I nordområdene fins det store arealer som kan brukes til å øke matproduksjon, rent miljø og rikelig med vannressurser.

Temaer knyttet til bærekraftig matproduksjon og verdiskapning blir belyst både fra biologiske, samfunnsvitenskapelige og økonomiske ståsteder.

Det arktiske landbruket er viktig i en bærekraftig Nordområdepolitikk. Høyre vil bedre rammebetingelsene for å videreføre og videreutvikle arktisk landbruk og arktisk mat og ser dette som helt nødvendig for å kunne vedlikeholde kulturlandskapet.

Høyres landsmøte vil definere alt landbruk nord for polarsirkelen som arktisk landbruk og innføre mer målrettede virkemidler og tilskudds satser i hele regionen. Dette vil styrke økonomien i næringa og bidra til optimisme og økt produksjon.