Sterke lærere kan løfte alle elever

Rapporten om økte sosiale forskjeller mellom elever urovekkende. Regjeringens innsats for å redusere sosiale forskjeller i skolen har ikke truffet blink.

En av skolens viktigste oppgaver er å utjevne sosiale forskjeller. Skolen skal, uavhengig av elevenes sosiale bakgrunn, bidra til at alle elever tilegner seg de nødvendige ferdigheter og kunnskaper for å kunne delta i samfunns- og arbeidsliv. I lys av dette er rapporten om økte sosiale forskjeller mellom elever urovekkende. Regjeringens innsats for å redusere sosiale forskjeller i skolen har ikke truffet blink.

Høyre utfordrer Kunnskapsministeren til å tenke nytt. Det holder ikke at kunnskapsministeren skal ha "fokus på" problemet. Når utviklingen går i gal retning og de sosiale forskjellene øker, kaller dette på nye, mer treffsikre tiltak. Kristin Halvorsen svarer med å vise til Ny GIV og mer variert og praktisk undervisning på ungdomsskolen. Men hvorfor skal vi vente til våren i 10.klasse med å sette inn hjelp? Da har mange elever gått årevis på skolen med lite mestring og dalende skolemotivasjon.

Høyre vil vekk fra de skippertaksideene som preger de rødgrønnes skolepolitikk. Høyres klare oppfatning er at hjelpen må settes inn langt tidligere. Vi har foreslått mer differensiert undervisning fra første dag på ungdomsskolen for at flere elever skal få bedre tilpasset opplæring og øke sitt læringsutbytte. PP-tjenesten må kobles tettere på skolen for å kunne veilede lærerne i det daglige og gi raskere og bedre oppfølging av elever som sliter.

En god lærer er helt avgjørende for elevenes læring. Høyre mener det må være en selvfølge at norske lærere har utdanning i sine undervisningsfag, slik jeg forstod at også statsministeren tok til orde for nylig. Derfor satser Høyre på lærerne og derfor har vi foreslått at nye kompetansekrav må omfatte alle lærere; nye lærere og de som jobber i skolen i dag. Det rare er at Ap, Sv og Sp nylig stemte ned Høyres forslag.

Frivillig leksehjelp fra 1.-4.trinn bemannet av assistenter, er et annet eksempel på regjeringens feilslåtte politikk. Ordningen er sterkt kritisert, og nylig kunne vi lese i Bergens Tidende at leksehjelpen fører til at foreldre ikke følger opp og sjekker barnas lekser. Dette bidrar ikke til bedre læring og har vært et av Høyres hovedankepunkter mot regjeringens opplegg. Vi har lyttet til skolen og foreldre og foreslått leksehjelp på ungdomsskolen, der behovet for tiltaket er større og mange foreldre opplever at de kommer til kort.

Vi har ingen tid å miste om skolen skal bidra til å utjevne sosiale forskjeller mellom dagens grunnskoleelever. Derfor krever Høyre kursendring fra kunnskapsministeren og tiltak som kan komme de elevene til gode som nå trenger det.

 

Relaterte artikler