Helhetlig perspektiv på en regional utvikling til det beste for Vestfold

Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no

Høyre mener fylkeskommunens viktigste rolle innen regional- og arealpolitikken er at vi sammen med kommunene og næringslivet får til en forpliktende arealdisponering.

Foto: Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no

Fylkeskommunen er tillagt rollen som regional utviklingsaktør, en rolle som omfatter alle fylkeskommunens sektorer. Formålet ved å være regional utviklingsaktør er først og fremst å skape en helhetlig og ønsket utvikling i vår region.

Høyre mener fylkeskommunens viktigste rolle innen regional- og arealpolitikken er at vi sammen med kommunene og næringslivet får til en forpliktende arealdisponering.

Fylkeskommunen må ikke oppleves som en overkommune eller påta seg oppgaver som kan løses i kommunene. Høyre vil styrke det lokale selvstyret og mener staten må begrense sin bruk av innsigelsesretten. Viktige spørsmål innenfor plan, areal og miljø bør løses så nær brukerne som mulig. Høyre vil bygge Vestfoldsamfunnet nedenfra og opp, og fylkeskommunen skal bidra til best mulig samordning mellom staten - representert ved Fylkesmannen, fylket, kommunene og næringslivet.

Her er noen av Høyres ambisjoner de neste fire årene:

 • Høyre vil vektlegge arbeidet med felles ”Regional plan for bærekraftig arealpolitikk" i Vestfold.
 • Høyre vil bidra til en bærekraftig arealpolitikk med en langsiktig plan for bevaring av de sammenhengende landbruksarealer og med et balansert og fornuftig jordvern basert på hensyn til de lokale forhold.
 • Vestfold trenger attraktive næringsarealer samtidig som vi opprettholder matproduksjonen i fylket. Høyre vil prioritere en fortetting av tettsteder og bynære områder, og i samarbeid med kommunene ønsker vi å etablere attraktive næringsområder tilpasset næringslivets behov.
 • Høyre vil kjempe mot unødvendig fylkeskommunal overprøving av kommunale planvedtak og føre en restriktiv linje når det gjelder innsigelser i kommunale plan- og arealsaker. Høyres fylkespolitikere skal ha en løpende og lyttende dialog med kommunepolitikerne.
 • Tilgangen på kompetent arbeidskraft skal styrkes gjennom utdanning og videreutvikling av bostedsattraktivitet.
 • Omstilling i jordbruk og skogbruk skal støtte opp om målene i klimapolitikk og langsiktig ressursforvaltning. Høyre vil støtte tiltak som utytter skogressursene bedre, spesielt biomassegrunnlaget til bioenergi, samt bidra med tiltak for økt landbruksproduksjon gjennom alternative driftsformer og økt effektivisering i landbruket

 Mulighetenes Vestfold

Satsing på utdanning og forskning er satsing på fremtiden og Vestfold må kunne tiltrekke seg nye bedrifter og kloke hoder. Fylkeskommunen skal spille en aktiv rolle overfor næringslivet i Vestfold. Et tettere samarbeid mellom de videregående skolene, næringslivet og høyere utdanningsinstitusjoner kan gjøre prosessen fra ide til produkt kortere og øke verdiskapingen i Vestfold.

 • Sandefjord Lufthavn Torp er viktig for Vestfold og de reisende. Velfungerende og verdiskapende regioner trenger gode forbindelser med andre deler av verden. Vestfold Høyre vil derfor bidra til at Torp flyplass fortsatt får en sterk og positiv utvikling.
 • Vestfold har lange internasjonale tradisjoner og et internasjonalt næringsliv. Høyre vil styrke fylkets attraktivitet for internasjonale bedrifter og bidra til samhandling mellom næringsklynger.
 • Støtte Norwegian Center of Expertise (NCE), mikro- og nanoteknologimiljøene og det maritime kompetansemiljøet i Vestfold
 • Fylkeskommunale delstrategier på områder som innovasjon, næringsutvikling, internasjonalt arbeid, samt miljø og klima skal være tydelige på mål og rollefordeling mellom fylkeskommunen og andre aktører.
 • Høyre vil videreutvikle samarbeidet med Høgskolen i Vestfold, næringslivet og kommunene.
 • Høyre ønsker en velfungerende og næringsvennlig offentlig sektor som utgjør et konkurransefortrinn for Vestfold.
 • Arbeide for et trasévalg med stasjon på Høgskolen i Vestfold, såfremt Jernbaneverket anser dette som mulig.