Kunnskap i skolen: Ambisjoner på elevenes vegne

Kunnskap i skolen: Ambisjoner på elevenes vegneFoto: Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no

Norges viktigste ressurs er kunnskap, derfor jobber Høyre aktivt for å løfte kvaliteten på videregående skole og for å gi elever en best mulig ramme rundt læring.

Kunnskap fører til at vi bedre forstår verden rundt oss. Vi må ha kunnskap for å gjøre oss opp en mening om alt det vi møter i hverdagen. Videregående skole skal gi hver enkelt elev størst mulig personlig utvikling basert på fagkunnskap etter individuelle evner, interesser og forutsetninger. Skolen skal være en trygg læringsarena kjennetegnet av lærere med høy faglig kompetanse. Den skal hjelpe hver enkelt elev og lærling til et godt yrkesvalg og en inspirerende karrierevei.

Kvalitet, Lærere og ledelse

 • Lærerne er den viktigste ressursen for en vellykket skole og elevenes læring. Lærernes etterutdanning må styrkes, og de må gis mulighet for fordypning og tilleggskompetanse.
 • Videregående skole må rekruttere de beste lærerkreftene og ta godt vare på dem.
 • Høyre vil ha evaluering av kvalitet i skolen og fortsatt gjennomføre brukerundersøkelser blant elevene. Også lærerne og undervisningen skal evalueres og vi vil sette fokus på gode vurderings- og tilbakemeldingsrutiner, og være åpne for alternative vurderings- og tilbakemeldingsformer.
 • Gjøre undervisningsevaluering obligatorisk.
 • Styrke og legge til rette for god skoleledelse. Dyktige skoleledere er avgjørende for å skape en god skole. Høyre vil rendyrke rektorene som skolens øverste leder og satse sterkt på lederutvikling.
 • Høyre vil jobbe for økt åpenhet og mer synliggjøring av resultater. Statens resultater fra de årlige skoleundersøkelsene skal gjøres tilgjengelig for skoleeierne
 • Åpne for at lærere kan gis permisjon med lønn for studier i ønskede fag som skolen har behov for, mot bindingstid.

Løfte de som strever, utfordre talentene

 • For å få mest mulig læringsutbytte i undervisningen, trengs ro, orden og mer respekt for lærere og medelever. Mobbing skal ikke forekomme og må motarbeides systematisk i videregående skole. Skolene må få virkemidler som bedre ivaretar behovet for ro og konsentrasjon.
 • Styrke elevdemokratiet i videregående skole, bant annet gjennom å tilrettelegge for at elevrådet og skoleutvalget deltar aktivt i arbeidet med å utvikle skolens profil og organisering
 • Være pådriver for at skolene i større grad skal benytte forsøk som stimulerer flere elever til å velge realfag. Høyre vil videreføre nye tilbud som for eksempel forskningslinjer.
 • Være positive til spesialiserte fag, linjer og skoler
 • At samfunnsfagtalenter også får spesialiseringslinker etter modell fra idretten
 • Videreutvikle temaet entreprenørskap i undervisningen. Styrke samarbeidet mellom fordypningsfag og næringslivet, og satsing på tiltak som Ungt Entreprenørskap.
 • Videreføre og utvikle satsingen på idrettstalenter.
 • Gi utenlandsstipend til elever som utmerker seg i videregående skole.
 • Legge til rette for satsing og nye tilbud for faglig sterke elever.

Flere må fullføre og bestå videregående opplæring

Det må være et felles mål å bekjempe frafall i videregående skole. Målet er at alle som ønsker det, gjennomfører videregående opplæring med bestått. God veiledning, fleksible ordninger, tilpasset opplæring, elevmedvirkning og gode relasjoner mellom lærer og elev er viktige virkemidler.

Høyre vil:

 • Høyre vil fortsette arbeidet for å få elever og lærlinger til å fullføre skoleløpet, og vil arbeide for et tettere samarbeid med ungdomsskolene for å motvirke frafall.
 • Videregående skole må få tillit og ressurser slik at de kan prøve ut undervisningsmodeller som bedre fanger opp dem som overveier å slutte.
 • Satse på en god rådgivningstjeneste i videregående skole og sikre en felles standard for karriereveiledningen ved ungdomsskole og videregående skole. Vi vil arbeide for at karrieresentrene får nødvendige ressurser slik at de kan oppnå mål og resultater. Rådgivningstjenesten skal gi den enkelte elev god oppfølging for å motvirke frafall og bortvalg.
 • Legge til rette for å bedre overgangen mellom ungdomsskolen og videregående skole.
 • Videreutvikle tilbudet om leksehjelp og sommerskole.
 • Øke innsatsen for flere lærlingeplasser og bedre incentivordningene for lærlingeplasser.
 • Legge til rette for at personlig økonomi styrkes som fagområde.
 • Styrke den tilpassede opplæringen for elever med spesielle behov i den videregående skolen.
 • Tettere oppfølging av ugyldig fravær.
 • Sommerskoletilbudet utvikles og tilbys flere slik at flere fullfører og består videregående opplæring.

Gode skolebygg

Oppgaven med å renovere og vedlikeholde skolebygg er fortsatt en stor oppgave for fylkeskommunen, selv om mange skoler opplever forbedringer. Høyre vil sørge for at tempoet blitt holdt i arbeidet med å gi flere elever og ansatte godt inneklima og arbeidsmiljø.

Høyre vil:

 • Gjennomføre nødvendig og planlagt utbygging i Tønsberg og i Horten, samt sørge for nødvendig vedlikehold av de videregående skolene i fylket.
 • Fortsette arbeidet med å vedlikeholde skolebygg og sørge for et godt læringsmiljø for elevene og arbeidsmiljø for de ansatte.

Høyre vil også arbeide for:

 • Finne en god balanse mellom investeringer og drift. Det er skolenes innhold og kvalitet som er avgjørende.
 • Å vurdere en forsøksordning hvor kommunene tar over driften av de videregående skolene.
 • Legge bedre til rette for at elever i Vestfold kan gå på skoler i andre fylker.
 • Fritt skolevalg er en selvfølge for Høyre. Høyre vil oppmuntre til en allsidig skoledag og variasjon over året.
 • Vi ønsker å bedre kollektivtilbudet til de videregående skolene for å stimulere konkurransen mellom skolene og bygge opp under fritt skolevalg.
 • Fortsatt øve påtrykk mot statlige skolemyndigheter for å gjøre skriftlig sidemål valgfritt.
 • Å knytte videregående skole opp mot de unike kunnskapsmiljøene i fylket, og gi mulighet for at elever kan ta fag/kurs med avsluttende eksamen på høgskolenivå
 • Ivareta et godt fagskoletilbud i Vestfold, og jobbe for bedre rammebetingelser.
 • Støtte opp om private skoler, som f.eks Wang, Gjennestad og Skagerak.
 • At det fortsatt skal være nulltoleranse mot rus i skolene, og at det forebyggende arbeidet styrkes.
 • Intensivere arbeid mot mobbing i skolen.