Drogi wyborco!

Drogi wyborco!

Jeśli mieszkasz w Norwegii od 3 lat, masz prawo głosu w wyborach do samorządów lokalnych, mimo że nie jesteś obywatelem norweskim.

Na początek chcę podziękować za odwiedziny na naszych stronach. Naszym celem jest nie tylko zaprezentowanie naszej polityki. Chcemy również zaprosić Cię do zaangażowania w życie społeczne w Norwegii.

IDEOLOGIA HØYRE

Ideologia Høyre wywodzi się z konserwatyzmu i liberalnego konserwatyzmu. Ideologia polityczna to sposób myślenia o tym, jak powinno być zorganizowane społeczeństwo. Różne ideologie są zazwyczaj formowane przez teorie polityczne lub filozoficzne. Ideologię Høyre charakteryzuje postulat mniejszego państwa, a przez to większej wolności dla jednostki. Ideologia Høyre stawia jednostkę w centrum – każdego należy traktować z szacunkiem, otwartością i tolerancją.

 

WARTOŚCI HØYRE

Wolność – ponieważ każdy człowiek rodzi się inny, ze swoimi indywidualnymi właściwościami, osobistymi odczuciami, ideami i preferencjami, prawo do życia musi być równocześnie prawem do wolności. Aby chronić wolność jednostki, potrzebujemy państwa jako zabezpieczenia przed nadużyciami i gwaranta naszych podstawowych potrzeb. Głównym zadaniem polityki jest zabezpieczenie podstawowych wolności, a nie ograniczanie ich.

Odpowiedzialność – wolność ma sens tylko wtedy,kiedy towarzyszy jej obowiązek respektowania praw innych ludzi. Wolność i odpowiedzialność to dwie strony tego samego medalu. Oznacza to, że każdy musi żyć z konsekwencjami swoich wyborów. Państwo dobrobytu jest naszym wspólnym ubezpieczeniem. Ma pomagać, gdy jednostka i rodzina nie jest w stanie sama zaspokoić swoich potrzeb, nie zastępować ten dobrobyt, który możemy wypracować samodzielnie.

Różnorodność – Høyre postrzega różnorodność jako dobro. Społeczeństwo, które respektuje prawo jednostki do życia w zgodzie ze swoją unikalnością, daje więcej możliwości i zachęca do korzystania z nich. Przy zachowaniu równowagi między indywidualną wolnością a osobistą odpowiedzialnością, różnorodność pozwala na rozwój zarówno duchowy, jak i materialny, tak dla społeczeństwa, jak i jednostki. Otwarte społeczeństwo zawsze będą cechować kompromisy i konflikty, a możliwości zawsze można wykorzystać lepiej. Zamiast walczyć z rozwojem, lepiej więc być otwartym na alternatywy. Tylko w ten sposób możemy zapewnić możliwości – dla wszystkich.

 

Wizja Høyre: możliwości dla wszystkich

Høyre chce społeczeństwa, które stwarza możliwości dla wszystkich. Wspólnym mianownikiem wszystkich aspektów polityki Høyre jest wizja społeczeństwa zbudowanego na wolności i wolnym wyborze, nie szczegółowym i drobiazgowym zarzadzaniu na poziomie mikro. Aby osiągnąć wolność wyboru, potrzebujemy różnorodności. Aby zapewnić tę różnorodność, Høyre chce dobrych rozwiązań publicznych i dopuszczenia organizacji pozarządowych i prywatnych.

 

Wolność wyboru

Høyre chce budować społeczeństwo na zaufaniu do jednostki. Każdy powinien mieć jak największą wolność i odpowiedzialność za formowanie własnego życia i przyszłości w poszanowaniu innych i wspólnego dobra. Wolność wyboru jest naturalną częścią decydowania o własnym życiu. Høyre chce społeczeństwa,które stwarza możliwości dla wszystkich i daje wolność wyboru. Wolność osobista napotyka naturalne ograniczenie w postaci wolności innych.

 

Równouprawnienie

Każdego człowieka należy szanować i traktować równo z innym, niezależnie od płci, wieku, wyznania, przynależności etnicznej, sprawności lub orientacji seksualnej. Høyre chce pracować na rzecz pełnego równouprawnienia w życiu społecznym.

 

Wiedza

Høyre chce rozwiązywać wyzwania przyszłości poprzez politykę, która kładzie nacisk na wiedzę, jakość i podstawowe umiejętności. Stawiając na naukę i innowację i prowadząc długowzroczną i odpowiedzialną politykę gospodarczą, Høyre chce zabezpieczać miejsca pracy i tworzyć dobre warunki wzrostu dla nowych przedsiębiorstw. Uważamy, że dobrobyt zapewnia zróżnicowana gospodarka i rynek pracy ze zróżnicowanymi formami własności. Høyre chce prowadzić politykę wzmacniającą demokrację i własność prywatną i zapewniającą rozproszenie władzy w społeczeństwie.

 

Kto może głosować w wyborach samorządowych?

1. Obywatele norwescy, którzy kończą 18 lat w roku 2015, i którzy są lub byli zameldowani w Norwegii.

2. Obywatele innych państw skandynawskich, którzy kończą 18 lat w roku 2015 i zameldowali się w Norwegii przed 30. czerwca 2015 roku.

3. Obywatele innych państw, którzy kończą 18 lat w roku 2015 i byli zameldowani w Norwegii minimum na trzy lata przed dniem wyborów (od 14. września 2012).

 

Kiedy można głosować?

W dniu wyborów - niedzielę 13. i poniedziałek 14. września 2015. Sprawdź w swojej gminie, czy lokale wyborcze będą otwarte w niedzielę.

Aby oddać głos, musisz mieć ze sobą dowód tożsamości – paszport, prawo jazdy lub kartę płatniczą ze zdjęciem.

 

Głosowanie uprzednie

Głosowanie uprzednie zaczyna się w poniedziałek 10. sierpnia i kończy 11. września.

Głosowanie wcześniejsze

Można też głosować w okresie od 1. lipca do 9. sierpnia. Dotyczy to wyborców, którzy nie mają możliwości zagłosowania w okresie głosowania uprzedniego i w dniu wyborów.

 

Gdzie głosować?

Lokale wyborcze znajdują się w różnych miejscach w różnych gminach. Skontaktuj się ze swoją gminą lub sprawdź na jej stronach internetowych, aby dowiedzieć się, gdzie oddać głos.