Sykehus

Sykehus

Det er store variasjoner i kvaliteten på tilbudet ved ulike sykehus. Høyre vil stille krav om kvalitetssertifisering av norske sykehus og sikre åpenhet om kvaliteten på det tilbudet som gis.

Det må innføres nasjonale minimumsstandarder for hva ulike typer sykehus skal inneholde av tilbud og kompetanse. Byråkrati og rapportering må reduseres.

Høyre og regjeringen legger i 2015 frem en nasjonal helse- og sykehusplan. Den skal inneholde blant annet minimumskrav til hvilke nøkkelfunksjoner som må være i de ulike sykehustypene og landsdelene. Planen er viktig for å sikre en nasjonal samordning i de ulike sykehustypene og landsdelene, og viktige funksjoner, for eksempel IKT-infrastruktur. Planen må gi oversikt og prioritering over større investeringer og behov for nye sykehus.

Planen skal utarbeides etter faglige innspill, i samarbeid med lokale myndigheter og sykehusene, og vedtas av Stortinget. I en helsetjeneste der kvalitet og trygghet settes i sentrum, og demografi og teknologi er i endring, vil ikke struktur og lokalisering av helsetilbud kunne være hugget i stein. Høyre mener disse avgjørelsene skal påvirkes av demokratiet, og tas av Stortinget.

Det er i overkant av 20 sykehus (HF) i Norge. Høyre ønsker å gjøre dem mer selvstendige. Når Stortinget har trukket opp rammene gjennom en nasjonal helse- og sykehusplan, kan sykehusene (HF) drive virksomheten innenfor denne, og de regionale helseforetakene kan avvikles. Dette vil innebære mer ansvar til de lokale foretakene.

Høyres løsninger:

 • legge ned de regionale helseforetakene og erstatte dem med en bedre nasjonal styring av helsepolitikken, samtidig som sykehusene får større frihet og ansvar innenfor rammene av en nasjonal helse- og sykehusplan
 • styrke kvalitetsarbeidet i sykehusene, gjennomføre kvalitetsundersøkelser og fremme en årlig melding om kvalitet og pasientsikkerhet for Stortinget
 • styrke pasienters og pårørendes rettigheter og innføre fast kontaktlege i spesialisthelsetjenesten
 • utvide antall hjemler for avtalespesialister
 • etablere en permanent uavhengig undersøkelseskommisjon for uønskede hendelser
 • øke ISF-andelen og utrede en forbedret finansieringsmodell for akuttbehandling, forskning og utdanning i den offentlige helsetjenesten, jf samarbeidsavtalen
 • innføre fritt behandlingsvalg. Ordningen innføres først for rus og psykisk helsevern og evalueres, jf samarbeidsavtalen
 • øke kjøpet av private helsetjenester for å redusere helsekøene, jf samarbeidspartiene
 • etablere tverrfaglige diagnosesentre i alle helseregioner, som gir raskere diagnostisering ved mistanke om kreft og andre alvorlige sykdommer
 • styrke kreftbehandlingen ved å innføre en regel om oppstart av diagnostisering i løpet av 48 timer, innføre pakkeforløp og gjøre forløpstider juridisk bindende i pasientrettighetsloven
 • supplere den nasjonale strategien på kreftområdet med en plan for arbeidet
 • opprette et eget selskap for bygging og drift av helsebygg
 • styrke den medisinske forskningen, spesielt knyttet til alvorlige sykdommer og forebygging av livsstilssykdommer som i dag har et dårlig behandlingstilbud
 • redusere byråkratiet for å frigjøre mer tid og kapasitet til pasientbehandling
 • sørge for et IKT-system som sikrer at alle sykehus kan kommunisere elektronisk og etablere en egen finansieringsordning for investeringene
 • bedre tilgangen til helseopplysninger og helsetjenester via en pasientvennlig helseportal på nett
 • raskere ta i bruk nye legemidler og nye behandlingsmetoder i Norge
 • etablere en ordning med farmasøytstyrt resept for å gjøre det enklere å få kjøpt vanlige legemidler på apotek
 • etablere et nordisk samarbeid om avanserte behandlingsmetoder som sikrer at Norden raskt kan utvikle og ta i bruk ny kunnskap
 • etablere én journal per innbygger for å sikre bedre samhandling. Pasienten skal ha råderett over egne helseopplysninger og sikres et godt personvern
 • videreutvikle «Minhelse»-portalen til å bli en sikker og brukervennlig kanal for digital kontakt med helsevesenet. Portalen må gi tilgang til kvalitetssikret informasjon som kan styrke pasientenes mestring av egen helse
 • etablere en 48-timers frist for oppstart av diagnostikk ved mistanke om kreftsykdom

Har du spørsmål til Høyre om sykehus og spesialhelsetjenesten som du ikke fikk svar på i denne artikkelen? Send en e-post med ditt spørsmål til politikk@hoyre.no.

Relaterte artikler