Sykehus

Spesialisthelsetjenesten er overadministrert og underledet. Høyre vil ha tydeligere styringslinjer og mindre byråkrati. Høyre vil stille krav om kvalitetssertifisering av norske sykehus og sikre åpenhet om kvaliteten på det tilbudet som gis.

Det er store variasjoner i kvaliteten på tilbudet ved ulike sykehus. Det må innføres nasjonale minimumsstandarder for hva ulike typer sykehus skal inneholde av tilbud og kompetanse.

Høyre vil etablere en operativ helse- og sykehusplan. Den skal inneholde blant annet minimumskrav til nøkkelfunksjoner i de ulike sykehustypene og landsdelene. Planen må også gi en oversikt over og en prioritering av større investeringer og behov for nye sykehus. Planen skal utarbeides i samarbeid med lokale myndigheter og sykehusene, og vedtas av Stortinget.

Det er i overkant av 20 sykehus (helseforetak, HF) i Norge. Høyre ønsker å gjøre dem mer selvstendige. Når Stortinget har trukket opp rammene gjennom en nasjonal helse- og sykehusplan, kan sykehusene (HF) drive virksomheten innenfor denne, og de regionale helseforetakene (RHF) kan avvikles. Dette vil overføre mer ansvar til de lokale helseforetakene. Dermed kan de lokale helseforetakene løse sine utfordringer lokalt, slik det fungerer best hos dem.

Høyres løsninger:

• vedta en nasjonal helse- og sykehusplan i Stortinget, som fastsetter klare prioriteringer for helsevesenet og minimumskrav til innhold og kompetanse for ulike sykehus

• legge ned de regionale helseforetakene og erstatte dem med en bedre nasjonal styring av helsepolitikken, samtidig som sykehusene får større frihet og ansvar innenfor rammene av en nasjonal helse- og sykehusplan

Her kan du lese Høyres ti tiltak for bedre offentlige sykehus.

Relaterte artikler