Høyre får gjennomslag i utviklingspolitikken

- Høyre får nå gjennomslag for flere av sine krav til utviklingspolitikken, sier Siri Frost Sterri. – Vi har tatt til orde for økt vekt på markedsadgang for utviklingslandene, på større grad av konsentrasjon av bistandsinnsatsen og på de interne forholdene i mottakerlandene. Regjeringen signaliserer nå å følge Høyre på flere områder, understreker Sterri, som likevel savner engasjement for forholdene i nærområdene.

Høyre får nå gjennomslag for flere av sine krav til utviklingspolitikken. – Vi har tatt til orde for økt vekt på markedsadgang for utviklingslandene, på større grad av konsentrasjon av bistandsinnsatsen og på de interne forholdene i mottakerlandene. Regjeringen signaliserer nå å følge Høyre på flere områder:

Regjeringen følger opp Høyres forslag om å fjerne all toll på varer fra de fattigste utviklingslandene. - Signalene var helt annerledes da Høyre tok opp spørsmålet så sent som i mars i år, da Utviklingsministeren ikke ga noe svar på hva regjeringen ville gjøre for å øke utviklingslandenes markedsadgang. Derfor var vi overrasket da Regjeringen kort tid etter varslet at den vil følge EU og prioritere økt markedsadgang for de fattigste landene.

Høyre har lenge stilt krav om å konsentrere bistanden til færre land og regioner enn det Regjeringen har lagt opp til. Nå varsler utviklingsministeren en konsentrasjon om en mindre gruppe land som Norge kan ha et langsiktig og omfattende samarbeid med. Høyre mener en slik fokusering vil legge grunnlaget for en mer effektiv bistand som gir bedre resultater.

Høyre mener vi må stille strengere krav til bistandens resultater og at Norge må prioritere bistand til land som selv fører en utviklingsfremmende politikk, med respekt for menneskerettigheter og vilje til sosialt ansvarlig fordeling av ressursene. Når Regjeringen nå også har kommet til at det er et behov for en kritisk gjennomgang av hvilke land som skal motta norsk bistand, er det svært positivt at de legger til grunn mottakerlandenes egen evne og vilje til å gjennomføre utviklingsfremmende tiltak. Det må også innebære at Norge må kunne redusere eller avvikle bistand til land som bryter grunnleggende menneskerettigheter og som ikke selv bidrar positivt i arbeidet for å redusere fattigdom. Høyre har tidligere fått gjennomslag for forslaget om å avvikle bistanden til Zimbabwe. Det er bra at Regjeringen gir signaler om en politikk som innebærer klarere kriterier for tildeling av bistand.

Høyre er også positiv til den økte vektleggingen av næringsutvikling i sør. Økonomisk vekst er en grunnleggende forutsetning for utvikling. Norsk utviklingspolitikk handler også om å legge best mulig til rette for privat næringsvirksomhet som kan skape arbeidsplasser og et eget inntektsgrunnlag for utviklingslandene.

- Vi savnet imidlertid mer fokus på vårt ansvar for også å hjelpe mennesker i vårt eget nærområde. Vi vet at andelen ekstremt fattige i Øst-Europa inkludert Russland har økt på 1990-tallet. Vår utviklingsminister bør i større grad være opptatt av de humanitære behovene i vår egen verdensdel.

Relaterte artikler