Nasjonale prøver publiseres og videreutvikles

Nasjonale prøver publiseres og videreutvikles

De første nasjonale prøvene ble gjennomført våren 2004 med lesing og matematikk på 4. og 10. trinn og engelsk skriving og lesing på 10.trinn.Resultatene fra årets prøver skal med ett unntak publiseres på skoleporten.no med bruk av en samleskåre for hvert av prøvefagene.

På bakgrunn av erfaringene vil det bli iverksatt tiltak for å bedre kvaliteten på prøvene.

- De nasjonale prøvene representerer noe nytt i norsk skole. Tilbakemeldingene fra skoleledere og lærere viser at mye er positivt, men at det er behov for justeringer og forbedringer. Dette har påvirket vurderingene rundt publiseringen av resultatene for årets prøver, sier utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet.

Det har vært gjennomført flere undersøkelser i etterkant av vårens prøver. Formålet med disse undersøkelsene har vært å evaluere gjennomføringen av prøvene, vurdere hvor godt de fungerte etter hensikten og få grunnlag for å vurdere hvilke rapporteringskategorier som bør publiseres på nettstedet skoleporten.no. I tillegg skulle undersøkelsene bidra med kunnskap som kan forbedre oppgaveutviklingen og prosedyrer for gjennomføring og vurdering av neste og senere års prøver.

På bakgrunn av råd, anbefalinger og tilbakemeldinger fra forskere, fagmiljøer, lærere og skoleledere vil resultatene fra prøvene i matematikk, engelsk skriving og lesing publiseres med en skåre. Med "skåre" menes en samlet vurdering og verdi for hver prøve. Skolene vil imidlertid få tilgang til ytterligere informasjon om resultatene for den enkelte elev.

Blant tiltakene som vil skje fra 2005 er endring av prøvetidspunkt, bedre informasjon og skolering av ekspertvurderere og lærere samt kvalitetssikring av vurderingene. Likeledes skal vanskegraden på prøvene vurderes.

Utdanningsdirektoratet vil avgjøre når resultatene fra årets prøver kan publiseres på skolenivå, kommunenivå, fylkesnivå og nasjonalt nivå.

Utviklings- og forbedringstiltak for nasjonale prøver

På kort sikt:

 • Endring av prøvetidspunkt for prøvene 2005. Prøvene er så langt det er mulig lagt tidligere i vårhalvåret for å ta hensyn til arbeidsbelastningen særlig på 10. trinn og for at prøvene lettere kan brukes i elev- og foreldresamtaler

 • Vurdere vanskegraden på prøvene

 • Økt vekt på informasjon

 • Innføre graderte svaralternativ på leseprøvene for 4. og 7. trinn. Det vil si at elevene kan krediteres for delvis forståelse – dette vil gi enda bedre opplysninger til pedagogisk bruk av resultatene

 • Enklere vurdering, særlig for matematikk

 • Økt vekt på pilotering av prøvene (for å øke reliabiliteten)

 • Sterkere vekt på skolering av ekspertvurderere

 • Klarere mål for opplæringen av lærerne, med vekt på vurdering av prøvene og opplæring i pedagogisk bruk av resultatene

 • Kvalitetssikring av vurderingen – nytt system for ekstern vurdering:
  Uttrekket til ekstern vurdering reduseres til et stratifisert utvalg fra hele landet, dvs 1000 –2000 elevsvar per prøve som vurderes av to eksterne vurderere. Ut fra dette utvalget lages det en ”norm”. Videre velges det ut egnede elevsvar som blir vurdert ut fra gitte kriterier, og som det gis kommentarer til. Resultatene fra denne eksterne vurderingen sendes ut til alle skoler til hjelp i lærernes vurderingsarbeid.

 • Utvikling av veiledningsmateriell i vurdering

 • Styrking av samarbeidet mellom fagmiljøene og testteoretisk kompetanseutviklingPå lengre sikt:

 • Vurdering av prøvetidspunkt, både trinn og tid på året

 • Tilpassing til nye læreplaner

 • Utvikling av flere elektroniske prøver

 • Større samordning når det gjelder utformingen av prøvene som oppgaveformater, vurderingskriterier og rapporteringsskalaer

 • Utvikling av et rammeverk med klarere målsetninger og som inneholder kompetanse- og nivåbeskrivelser på ulike klassetrinn for alle prøveneNasjonale prøver er en landsomfattende kartlegging av elevenes grunnleggende ferdigheter. Disse ferdighetene er en forutsetning for læring i alle fag og har derfor avgjørende betydning for hvordan elevene klarer seg på skolen – og senere i livet.

Relaterte artikler