Onarheim: Viktig satsing på petroleumsforskning

Onarheim: Viktig satsing på petroleumsforskning

- Jeg er svært glad for Regjeringens fremtidsrettede satsing på petroleumsforskning i statsbudsjettet for 2005, sier Høyres energipolitisketalsmann Leif Frode Onarheim.

Regjeringen forslår å øke bevilgningene til petroleumsforskning over Olje- og energidepartementets budsjett med hele 62 prosent, fra 137,5 mill. kroner i 2004 til 223,3 mill. kroner i 2005. I tillegg er det tilført 28 mill. kroner i nye midler fra Forskningsfondet øremerket petroleumsforskningen. Dette innebærer en samlet økning på 113 mill. kroner. Denne økningen kommer på toppen av betydelige økninger til petroleumsforskning både i 2003- budsjettet og 2004-budsjettet.

Forskning og teknologutvikling er en forutsetning for å opprettholde en konkurransedyktig olje- og gassindustri i Norge. Økt satsing på petroleumsforskning er viktig for å øke utnyttelsesgraden i eksisterende felt, og for å få ned kostnadene til leting, utbygging og drift.

Satsing på petroleumsforskning er nødvendig for at vi skal få opp mest mulig av de fortsatt betydelige olje- og gassreserver på norsk kontinentalsokkel - reserver som skal finansiere vår velferd i mange år fremover. Realisering av en langsiktig utviklingsbane med oljevirksomhet i mange tiår fremover og gassvirksomhet i et hundreårsperspektiv, krever en kontinuerlig forsknings- og teknologiutvikling.

- Jeg er derfor glad for at Regjeringen ser behovet for økt forskning på det økonomisk viktigste området i norsk verdiskaping, sier Onarheim.

Onarheim viser videre til at Regjeringen også satser betydelige beløp på å utnytte våre gassressurser til energiproduksjon. Gasskraftverk er viktig for å sikre kraftforsyningen i Norge, og gjøre oss mindre avhengig av svingninger i nedbørmengdene. Onarheim er derfor glad Regjeringen foreslår å bevilge 150 mill. kroner til forskning, utvikling og innovasjon av gasskraftverk med CO2-håndtering.

Regjeringen satser ikke bare på olje og gass. Onarheim viser til at Regjeringen også satser betydelig på nye fornybare energikilder. Inntektene til Energifondet, som forvaltes av Enova, øker til 660 mill. kroner i 2005. Regjeringen øker målsettingen for ny fornybare energi fra 10 TWh til 12 TWh innen 2010.

Dette er et godt og fremtidsrettet budsjett, avslutter Onarheim.

Relaterte artikler