- Etterlyser sammenheng mellom ord og handling i nord

- Etterlyser sammenheng mellom ord og handling i nord

Nordområdesatsingen er en nasjonal kraftsamling for å ivareta norske interesser i Barentshavet og Arktis, styrke samarbeidet med Russland, bidra til internasjonal energisikkerhet og bærekraftig utvikling og styrke grunnlaget for aktivitet og bosetting i nord.

Regjeringen har spent forventningsbuen høyt, men de daglige utfordringer og intern uenighet fører til at nordområdesatsingen på viktige områder mangler en klar retning og "kjøtt på beinet".

Høyre mener Regjeringen svikter på kjerneområder for en vellykket nordområdepolitikk:

- Regjeringens hvileskjær i kunnskapspolitikken rammer en bred nordområdesatsing. De viktigste utdanningsinstitusjonene i nord har fått redusert sine budsjetter med til sammen 35 mill kr.

- Regjeringen sleper beina etter seg i olje- og gassutviklingen i nord. Barentshavet vil fremstå som et av Europas viktigste petroleumsproduserende områder, uavhengig hva Norge gjør. Vi må utnytte mulighetene dette gir for ringvirkninger og utvikling hele Nord-Norge.

- Verdiskaping må bli en del av nordområdesatsingen. Reguleringstiltak, avgifter og økt sentralstyring skaper hindringer for nordnorske næringer.

- Intern uenighet og sendrektighet i regjeringen gjør Norge til en sinke i miljø- og klimapolitikken, både nasjonalt og internasjonalt.

- Regjeringen reduserer bevilgningene til forsvaret i en tid hvor Russland styrker sitt og interessen for ressursene i nordområdene øker.

- Nordområdedialogene med viktige allierte som USA, EU og Canada har gitt få konkrete samarbeidsavtaler og tiltak som resultat. I det området hvor Norge har sine viktigste strategiske interesser, mangler vi viktige strategiske partnere.

Høyre legger i dag frem en strategi for en kursendring i nordområdepolitikken. Høyre vil:

- ha en nordområdepolitikk som følger opp nasjonale mål for kunnskaps- og forskningspolitikken,

- styrke miljø- og klimaforskningen og infrastrukturen for dette

- spille på lag med næringene som bringer økt verdiskaping i nord, bedre rammebetingelsene for sjømatnæringen og fjerne reguleringer og avgifter som rammer både fiskerier og reiselivsbransjen. Styrke nordnorsk kunnskaps- og kompetanseutvikling

- opprettholde en offensiv og bærekraftig petroleumssatsing og gjøre Norge til en premissleverandør i europeisk energipolitikk

- forsterke samarbeidet med EU og vestlig allierte

- øke bevilgningene til Forsvaret. Sikre Luftforsvarets posisjon i Nord-Norge

 

 

 

 

Relaterte artikler